Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet. Lomakkeet ovat pdf-muodossa.


Asiakirjapyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö 

Tutkimuslupahakemus

Vahingonkorvaushakemus, esinevahingot

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-P:n sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa


Terveyspalvelut

Asiakas- ja potilastietojen luovutusohje.pdf

Esitietolomake: Fysiatria ja kuntoutustutkimus

Esitietolomake: Työttömien terveystarkastus

Ilmoitus terveysaseman valinnasta.pdf

Korjaamisvaatimus eResepti Kela.pdf

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela.pdf

Lokitietopyyntö Kela.pdf

Mielenterveyskuntoutujien asumis ja tukipalvelut hakemus.pdf

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.pdf

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela.pdf

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela.pdfAuthorization_to_represent (KPSHP).pdf

Hoitotahto.pdf


Sosiaalipalvelut

Erityishuollon asumishakemus.pdf

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimattä jättämisestä.pdf

Hakemus palveluasumiseen ja ikääntyneiden perhehoitoon

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista asunnon muutostöistä

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Hakemus tukihenkilöstä/perheestä

Hakemus tukihenkilöksi/perheeksi

Kauppakassi sopimus

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Kuljetushakutiedote.pdf

Lastensuojeluilmoituslomake huoli lapsesta.pdf

Lumisetelihakemus

Omaishoitotukihakemus

Ostopalveluhakemus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkista koti turvalliseksi

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin.pdf

Toimeentulotukihakemus Opiskelijan olosuhdeselvitys.pdf

Toimeentulotuki.pdf

Vammaispalveluiden hakemukset