Lomakkeet

Tästä lomakepankista löydät Soiten täytettävät ja tulostettavat lomakkeet. Lomakkeet ovat pdf-muodossa.


Asiakas- ja potilastietojen pyyntölomakkeitten käyttöohje

Asiakirjapyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö 

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Tutkimuslupahakemus

Vahingonkorvaushakemus, esinevahingot

Valtakirja asioiden hoitamista varten K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Soitessa

Power of attorney for acting on someone´s behalf within Central Ostrobothnia Joint Municipal Authority for Social and Health services Soite


Terveyspalvelut

Esitietolomake: Fysiatria ja kuntoutustutkimus

Esitietolomake: Palliatiivinen poliklinikka

Esitietolomake: Työttömien terveystarkastus

Esitietolomake: Äitiysneuvola

Form for medical case history for the maternity clinic

Hakemus mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluihin

Hakemus olemassa olevan tukipalvelun jatkosta, mielenterveyskuntoutujat

Hoitotahtolomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Korjaamisvaatimus eResepti Kela.pdf

Korjaamisvaatimus reseptiarkisto Kela.pdf

Kuntoutujan kotiloman toimintakyvyn arviointi

Lokitietopyyntö Kela.pdf

Neljävuotiaan havainnointi/tiedonsiirto neuvolaan

Omahoitolomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Psykiatrinen hoitotahto

Tarkastuspyyntö eArkisto ja eResepti Kela.pdf

Tiedonhallintapalvelun lokitietopyyntö Kela.pdf


Sosiaalipalvelut

Erityishuollon asumishakemus

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimättä jättämisestä

Hakemus palveluasumiseen ja ikääntyneiden perhehoitoon

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista asunnon muutostöistä

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta

Hakemus tukihenkilöstä/tukiperheestä

Hakemus tukihenkilöksi/tukiperheeksi

Kauppakassipalvelu

Kuljetushakutiedote

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Lastensuojeluilmoituslomake (linkki THL:n sivuston lomakkeelle)

Lumisetelihakemus

Omaishoitotukihakemus

Ostopalveluhakemus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkista koti turvalliseksi

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin

Tuloselvityslomake, kotihoito ja palveluasuminen

Vammaispalveluiden hakemukset

Yhteistyösuunnitelmalomake, varhaiskasvatus/perhetukipalvelut