Yleislääketieteen osasto 1, Kokkola

Yleislääketieteen osasto 1 vastaa potilaiden perusterveydenhuollon akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta, kuntoutuksesta ja erikoissairaanhoidon jälkeisestä hoidosta. Potilaat ohjautuvat osastolle hoidonporrastuksen mukaisesti. Hoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä. Hoito lähtee potilaan tarpeista ja se toteutetaan yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaan.

Hoidossa pyritään tukemaan, ylläpitämään ja parantamaan potilaan toimintakykyä kuntouttavan hoitotyön keinoin. Hoito toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa.

Osastolla 1 on 30 potilaspaikkaa ja osastolla hoidetaan pääsääntöisesti sisätauti-, keuhko-  ja infektiopotilaita sekä erilaisia muistisairauksia sairastavia potilaita.

Osastolla työskentelee osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä sekä osastonsihteeri. Lisäksi potilaiden hoitoon osallistuu tarpeen mukaan kuntoutuksen asiantuntijoita.

Hoitohenkilökunta informoi mielellään omaisia potilaan voinnista. Toivomme, että omaiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisille omaisille potilaan tilanteesta. Myös lääkärin kanssa voi keskustella hoitoa koskevista asioista sopimalla etukäteen keskusteluajan osastonsihteeriltä.

Vierailuajat

Omaiset ja muut potilaiden läheiset voivat vierailla osastolla klo 11 -19 välisenä aikana huomioiden potilaiden levon tarpeen.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Yleislääketieteen osasto 1
Mariankatu 28
67200 Kokkola

Osaston 1 kanslia
puh. 040 806 5650

Osastonhoitaja (virka-aikana):
Jukka Kivistö
puh. 040 489 2031

Osastonsihteeri (virka-aikana):
puh. 044 730 7618

Osastonlääkäri
Mari-Liis Kangasvieri

Ylilääkäri
Virve Ojutkangas

Osaston fax. 06 8352 210

Kotiuttamishoitaja
Helinä Tuikka
puh. 044 730 7656