Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Hallinto ja päätöksenteko

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on lähialueen kuntien asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kehitysvammahuollon palveluja tuottava organisaatio.

Päätöksenteko- ja kokousmenettely määritetään hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella (Perussopimus.pdf) ja eräillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Päätöksenteko tapahtuu toimielimissä.


Organisaatiokaavio


Poliittinen organisaatio

Kuntayhtymän korkein päätäntävalta on valtuustolla, joka vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. 

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kuntayhtymän toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Hallinnon järjestämiseen kuuluvat myös määräykset siitä, millaisella organisaatiolla kuntayhtymä toimii, eli minkälaisia toimielimiä kuntayhtymän tehtäviä on hoitamassa. 

Hallitus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon koordinoinnista sekä toimintaa ohjaavista periaatteista. Hallitus laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.


Toimintaorganisaatio

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:

  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Hoito ja hoiva
  • Perheiden palvelut
  • Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut
  • Tukipalvelut
Kehitysvammaisten erityishuoltopiiri toimii hallinnollisesti ja toiminnallisesti osana Soite-organisaatiota. Lisäksi Soitessa toimii kehittämisyksikkö.

Toimialueittain toiminta jakautuu palvelu- ja vastuualueisiin sen mukaan kuin valtuusto vuosittain taloussuunnitelmaa ja talousarviota vahvistaessaan päättää.

Peruspalveluiden järjestämisessä korostetaan hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä sekä toimitaan kiinteässä yhteistyössä peruskuntien kanssa. Hoidossa ja palveluiden järjestämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimassaolevan lainsäädännön mukaisia säännöksiä ja määräyksiä. Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston, hallituksen, tarkastuslautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston pöytäkirjat ja  esityslistat löytyvät Dynasty-järjestelmästä:

Pöytäkirjat ja esityslistat

Yhteystiedot

Hallintopalvelut

Mariankatu 16-20, hallintorakennus B3

aukioloaika ma-pe klo 8-15.

Hallintotoimistot on auki ajalla: 23.12.2019 klo 10-12

27.12.2019 suljettu

30.12.-31.12.2019 klo 9-14

Soiten toimialueet

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:
  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Hoito ja hoiva
  • Perheiden palvelut
  • Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut
  • Tukipalvelut

Lisäksi Soitessa toimii kehittämisyksikkö.