Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

1) päivittäisissä toimissa

2) työssä ja opiskelussa

3) harrastuksissa

4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa

5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. 

Mikäli avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa on ainakin sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein ja sellainen hoito ja huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki sosiaalihuoltolakiin nähden mutta ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Henkilökohtainen apu on mahdollista tarvittaessa yhdistää muihin vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Palvelutarvetta kartoitettaessa ja palveluista päätettäessä arvioidaan yksilöllisesti, millä keinoin asiakkaan palveluntarve parhaiten tyydytetään.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Soitessa:

  • työnantajamalli - vammainen henkilö hankkii itse avustajansa ja toimii tämän työnantajana. Soite korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset vammaiselle henkilölle  
  • palveluseteli - Soite antaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avun hankkimista varten palvelusetelin 
  • Soiten järjestämä tai hankkima apu 

Henkilökohtaista apua Soiten järjestämänä tai hankkimana voidaan toteuttaa ainoastaan erityisistä syistä.


Palveluseteli

Palveluseteli on yksi vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistavoista Soitessa. Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun saamisedellytykset  ja joilla on kykyjä ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen. 

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua siten, että hän valitsee itse palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista. Palveluseteli on Soiten myöntämä sitoumus maksaa palvelutuottajan toteuttama henkilökohtainen apu.


Työnantajana toimiminen

Lisätietoa työnantajana toimimisesta: Henkilökohtaisten avustajien Työnantajien Liitto - Heta-liitto  


Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta

Vammaispalvelujen käsikirja 
Assistentti.info  Yhteystiedot

Henkilökohtainen apu
Puhelinaika ma-pe klo 9-12
puh. 040 804 2122