Tiedote 26.11.2014

Toiminnanmuutoksia Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa suunnitelmakaudella 2015-2016

Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva päivystysasetus tulee parantamaan potilaiden saaman hoidon lääketieteellistä laatua ja potilasturvallisuutta. Asetuksen vaatimukset edellyttävät myös joitakin voimavaralisäyksiä sairaalassa. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma käsiteltiin hallituksen kokouksessa 10.11. ja hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 24.11.2014. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on keskitytty ensisijassa omien prosessien ja oman sairaalan toiminnan kehittämiseen sekä palveluiden parantamiseen. Tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksiin varaudutaan ja haluamme olla sekä toiminnallisessa iskussa että kilpailukykyisessä talouskunnossa. - Siksi prosesseja on tehostettu edelleen ja haettu valmiutta vastata tuleviin haasteisiin.
 
Suurimmat muutokset psykiatriassa
Suurin budjetin euromääräinen yksittäinen kasvuesitys sisältyy psykiatriaan. Visalan sairaalan aikuispsykiatrinen päivystystoiminta sekä akuuttipotilaiden vuodeosastohoito keskittyy yhteisen suunnittelun myötä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan 1.1.2015 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että K-PKS:aan lähetetään aikuispsykiatriset päivystyspotilaat Kallion ja Selänteen kuntayhtymien alueelta sekä Oulaisista, Haapavedeltä, Kalajoelta ja Merijärveltä. Aikuispsykiatrian toiminta-alue tulee siis kasvamaan merkittävästi.
 
Aikuispsykiatriassa varaudutaan uusien potilaiden hoitoon yhdistämällä osastot 15 ja 16 yhdeksi kolme toiminnallista moduulia sisältäväksi osastoksi paikkojen tehokkaimman käytön takaamiseksi. Järjestely vaatii 1 lääkärin, 1 psykologin, 1 sosiaalityöntekijän, 3 sairaanhoitajan ja 4 mielenterveyshoitajan vakanssin perustamista. Muu osastohoidon edellyttämä työvoimatarve hoidetaan nykyisen psykiatrian resurssin sisältä.
 
Lisäksi psykiatriassa esitetään vakiinnutettavaksi nuoriso-osaston laajennettu toiminta alkuperäisestä 7-paikkaisesta 10-paikkaiseksi osastoksi, mikä edellyttää kahden sairaanhoitajavakanssin perustamista ja toiminnan vakiinnuttamista. Samoin budjetti sisältää esityksen toiminnan vakiinnuttamisesta syömishäiriötiimissä (Verso), mikä merkitsee kahden sairaanhoitajavakanssin perustamista.
 
Lastentaudeille lisävakansseja
Lastentaudeissa on hoitojen kotouttamiseen perustuva kehitys erityisesti lasten tehohoidossa sekä synnytystoiminnan laajentumisen kautta tullut potilasmäärän kasvu aiheuttanut tarpeen voimavarojen lisäykseen. Budjetti sisältää viiden hoitajavakanssin lisäyksen erityisesti lasten tehohoidon vahvistamiseksi sekä yhden lastenlääkärivakanssin lisäyksen.
 
Synnytysten määrän kasvun myötä yksi gynekologin vakanssi lisää
Synnytysten määrä keskussairaalassa tulee tänä vuonna olemaan yli 1500 ja nousee tämän vuoden kokemusten perusteella ensi vuonna yli 1600:aan. Kasvu perustuu Malmin sairaalan synnytystoiminnan loppumiseen kesällä 2014. Samalla keskussairaalan kätilöiden määrää lisättiin. Tämä budjetti sisältää yhden gynekologin lisävakanssin vahvistamaan gynekologipäivystystä.
 
Lisäresurssointia myös kirurgiaan ja syöpätauteihin
Päivystysasetuksen myötä tulee välttämättömäksi vahvistaa myös kirurgian lääkärimäärää pehmytosakirurgian ja ortopedisen kirurgian päivystyken varmistamiseksi. Budjetti sisältää yhden kirurgin lisävakanssin. Lisäksi tulee onnistua kirurgien rekrytoinnissa.
 
Syöpätauteihin esitetään palkattavaksi kokeiluluonteisesti määräaikainen osa-aikainen onkologi. Kustannukset katetaan jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvulla.
 
Ensihoitotoiminta kehittyy ja muuttuu
Ensihoito on sairaanhoitopiirissä uutta ja jatkuvasti kehittyvää toimintaa, jossa seurataan tiiviisti valtuuston hyväksymän palvelutasopäätöksen toteutumista. Palvelutavoitteen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ensihoitoyksiköiden sijaintipaikkoja ja valmiusaikoja varaudutaan muuttamaan. Budjetti sisältää määrärahat sairaanhoitopiirin omana toimintana tuotetuille kuudelle 24/7 yksikölle, kenttäjohtoyksikölle ja kahdelle 12/7 yksikölle sekä yhden aasemapaikan (Perho) ostopalvelukustannuksen. Budjettiin sisältyy lisäksi ½ ensihoitolääkärin ja ensivastekustannukset.
 
Henkilöstöresurssina suunniteltu toiminta vaatii lääkärin, ensihoitopäällikön ja sihteerin lisäksi 60 hoitajan ja 6 kenttäjohtajan resurssin sekä laskennallisesti noin 12 sijaista.
 
Tukipalveluissa yhteistyöhön Kokkolan kaupungin kanssa
Budjettissa on varauduttu Kokkolan kaupungin terveyskeskuksen teknisen tukipalvelun siirtoon Kiurun ylläpitämäksi toiminnaksi. Muutos merkitsee kolmen vakanssin perustamista ja rahoittamista. Samoin Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen logistiikkapalveluita keskitään Kiurun toiminnaksi. Muutoksessa Kiurun palvelukseen siirtyy 1 työntekijä. Logistiikkakeskuksen palveluiden käyttäjiksi siirtyvät samalla Kruunupyyn sote-yksiköt. Henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Organisaatiomuutoksia tavoitteiden varmistamiseksi
Somaattisen eli elimellisten sairauksien hoidon tulosalueet (eli nykyiset medisiininen, operatiivinen sekä tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalueet) yhdistetään raja-aitojen vähentämiseksi ja voimavarojen joustavamman käytön varmistamiseksi yhdeksi somaattisen erikoissairaanhoidon tulosalueeksi. Sen rinnalle jäävät lisäksi psykiatrian tulosalue sekä tukipalveluiden tulosalue. Lisäksi tehdään toiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisiksi koettuja vastuuyksikköjen yhdistämisiä.

Toiminnallista kehittämistä
Sairaanhoitopiirissä on lisäksi käynnissä useita palvelujen parantamiseen tähtäävää kehittämishanketta. Somaattisen päiväsairaalan valmistelu on aloitettu ja naisten ja lasten avosairaalan toiminta on käynnistymässä. Kirurgisessa hoidossa ollaan siirtymässä nopean toipumisen, eli ns. fast track –toimintamalliin ja leikkaukseen kotoa eli Leiko –toimintamalli on vakiintumassa. Lisäksi valmistellaan potilashotellitoiminnan käynnistämista vuoden 2015 aikana.
 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistautuu aktiivisesti palvelemaan kasvavaa määrää potilaitaan ja asiakkaitaan entistä paremmin ja korkealaatuisemmin myös tulossa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten tullessa.


Tiedotteet