Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 18.11.2019

Soiten yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti 30.9.2019 pitämässään kokouksessa aloittaa koko Soiten henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat nyt kestäneet lain määräämän minimiajan, 6 viikkoa, mutta neuvotteluita on päätetty jatkaa vielä viikolle 49 saakka.

Yhteistoimintaneuvotteluita on kuuden viikon aikana käyty seitsemässä kokouksessa. Yhteistoimintaneuvotteluihin osallistuvat Soiten pääluottamusmiehet sekä työnantajan puolelta toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja asiantuntijoina palvelussuhdepäällikkö sekä hallintolakimies. Neuvottelut ovat sujuneet hyvässä hengessä ja niitä on päätetty jatkaa viikolle 49 saakka. Seuraava virallinen yhteistoimintaneuvottelu pidetään 2.12.2019.

Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua Soiten toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työ-tään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Soiten henkilöstöä kannustetaan edelleen jättämään säästöeh-dotuksia intranetin Idealaariin.

Yhteistoimintaneuvottelujen aiheena ovat Soiten työvoiman käytön vähentäminen ja organisaation rakenteelliset muutokset sekä uudelleenjärjestelyt. Menettely perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449).

Arvioitu henkilötyön vähentämistarve on säilynyt neuvotteluiden kuluessa ennallaan, eli vähentämistarve on enintään 220 henkilötyöpanosta. Vähennyksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää mm. määräaikaisen henkilöstön käytön vähentämistä, eläke- ja muuta poistumaa, tehtävien uudelleenjärjestelyjä jne. Työvoiman tarpeen vähentämisen edellytyksenä on, että toiminnan rakennetta, tuottavuutta, palveluverkkoa ja järjestämistapaa muutetaan.

Yhteistoimintaneuvottelun toimenpiteet on tarkoitus panna täytäntöön vuosien 2020-2021 aikana.


Tiedotteet