Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Till målgrupperna hör

Soite erbjuder vaccin mot fågelinfluensa i enlighet med THL:s rekommendation till följande målgrupper.

Målgrupperna för fågelinfluensvaccination är:

 • personer som hanterar pälsdjur på pälsfarmer
 • personer som arbetar med fjäderfä och som hanterar fjäderfä (inte arbetstagare på slakteri)
 • personer som deltar i att hantera och förstöra sjuka och döda fåglar/djur, eller i att rengöra lokaler, till exempel personal som arbetar vid enheter som hanterar animaliska biprodukter
 • personer som ringmärker fåglar
 • personal på fågelskyddshem som vårdar vilda fåglar
 • personal på lantgårdar och fågelgårdar
 • laboratoriepersonal som hanterar prov som innehåller eller kan innehålla fågelinfluensavirus
 • nära kontakter till misstänkt eller säkerställt fall av fågelinfluensa, om fall där människor smittats skulle framkomma.

Så här bokar du tid för vaccination

Fågelinfluensavaccinationer ges på hälsocentralerna i Karleby, Kannus och Dunkars. Vaccinationsserien består av två doser som ges med ungefär fyra veckors mellanrum. Kunden ges tiden för den andra vaccinationen i samband med den första. Vaccinet är avgiftsfritt.

Tid för vaccinations bör bokas på förhand antingen på nätet via DigiSoite eller per telefon. Tider kan bokas från och med 25.6.2024.

 • Den digitala tidsbokningen på nätet i DigiSoites Egenvårdstjänst är öppen 24/7. Lediga tider syns med grönt i kalendern. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering).
 • Tidsbokning per telefon via smittskyddsskötarens telefonnummer 0400 145 524 vardagar kl. 12–14.

Vad är fågelinfluensa och hur smittar den?

Med fågelinfluensa avses subtyper av influensa A-virus som är specifika för fåglar. De är en mångformig virusgrupp som förekommer särskilt bland vattenfåglar.

Viruset utsöndras i fågelns avföring, som lätt kontaminerar dess livsmiljö. På grund av skillnaderna i fågelcellens och människocellens ytstrukturer överförs fåglars influensavirus inte så lätt till människan. Det är dock möjligt att en människa smittas av en infekterad fågel eller av material eller miljö som kontaminerats av fågelavföring.

Hos människor orsakar fågelinfluensavirus ofta en symtomfri eller lindrig luftvägsinfektion eller en inflammation i ögats bindhinna, men den kan också orsaka allvarliga symtom.

Läs mer på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd THL:

Så här kan du förebygga fågelinfluensasmitta

 • Det viktigaste är att undvika att vidröra döda och sjuka fåglar och andra vilda djur samt ytor som smutsats ner av deras sekret. 
 • Iaktta god handhygien om du är tvungen att röra vid döda djur. Skydda dig genom att använda handskar som är avsedda för engångsbruk. Efter att du tagit av handskarna, tvätta ännu dina händer omsorgsfullt med vatten och tvål och/eller använd handsprit. Om möjligt, skydda dig med mask eller andningsskydd och skyddsglasögon när du hanterar djuret. Släng skyddsutrustningen när du använt den.
 • Meddela kommunens tillsynsveterinär om massdöd bland vilda fåglar. 

Om du vidrört en sjuk eller död fågel eller ett annat sjukt eller dött djur eller arbetar på pälsfarm och får luftvägssymtom eller neurologiska symtom, kontakta hälso- och sjukvården och berätta också om den potentiella exponeringen.

Ta en titt också på dessa