Flytta dig till innehållet

Boendetjänster

Boendetjänster enligt socialvårdslagen ordnas för personer som av särskilda skäl behöver hjälp eller stöd för boendet eller för att ordna boende. Service som ordnas i hemmet prioriteras framom service som kräver att klienten flyttar eller som omfattar både boende och service.

Som boendetjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas stött boende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Tillfälligt intervallboende ordnas för personer som behöver hjälp under en kort period.

Att söka sig till boende- och stödtjänster via teamet för mentalvårdsrehabilitering

När vården för en psykiatrisk klient inte är tillräcklig utan klienten behöver social rehabilitering eller boendeservice i enlighet med socialvårdslagen kan tjänsterna sökas hos Mieku-teamet. En klient i behov av boendeservice eller social rehabilitering ansöker om service genom en eventuell ansvarig för vården.

Man ansöker om tjänsterna med blanketten ”Hakemus mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluista”, som innehåller rehabiliterarens egen och den för vården ansvariga aktörens bedömning av stödbehovet och beskrivning av servicen i nuläget.

Ansökan om boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering skickas till Soites team för mentalvårdsrehabilitering: Soites Mieku-team/Porten, Mariegatan 16-20 67200 Karleby.

När ansökningsblanketten kommit till teamet för mentalvårdsrehabilitering görs det en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Genom bedömningen av servicebehovet utreder man tillsammans med klienten den rätta tidpunkten för servicen, behovet av den och hur verkningsfull den är. Ett beslut angående den service som man ansökt om fattas i enlighet med socialvårdslagen och beslutet sänds till klienten.

Tjänster inom social rehabilitering

Som tjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas social rehabilitering, både som egen verksamhet och som köpta tjänster. Till dessa tjänster hör:

  • hemrehabilitering
  • arbetsverksamhet
  • öppen arbetsverksamhet
  • dagverksamhet
  • Green Care-verksamhet

Soite ordnar social rehabilitering som egen service som Siilinpesäs öppenvårdsrehabilitering och som Puolivälinkotis hemrehabilitering och dagverksamhet.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering – social rehabilitering för unga vuxna mentalvårdsklienter

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst som försöker främja klienternas funktionsförmåga och livskvalitet samt stödja självständigt boende. Dessutom försöker Siilinpesä minska behovet av sjukhusvård och minska på olägenheter som sjukdom medför. Målet är att stödja klienterna så att de hittar sina egna resurser och mål och uppnår målen.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är stöd för unga vuxna (18-25 år) mentalvårdsklienter under en på förhand överenskommen period. Tjänsten är flexibel, det kan ordnas 1-3 möten med en klient per vecka.

Den sociala rehabiliteringen består av det följande:

  • att ta hand om sig själv och sitt hem
  • självkännedom och kommunikationsfärdigheter
  • att sköta sin ekonomi
  • arbete, studier, hobbyer och delaktighet i samhället

Teamet för öppenvårdsrehabilitering vid Siilinpesä arbetar vardagar, i regel kl. 8-16. Inom öppenvårdsrehabiliteringen arbetar ett yrkesövergripande team. Öppenvårdsrehabilitering kan ordnas i klientens eget hem. Dessutom finns en stödbostad i Karleby.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

När en mentalvårdsklients vård inte är tillräcklig och klienten behöver social rehabilitering och boendetjänster enligt socialvårdslagen kan man ansöka om tjänster via teamet för mentalvårdsrehabilitering. Klienten söker tjänster genom att fylla en ansökningsblankett eller genom att kontakta en socialhandledare eller socialarbetare. Ansökningsblanketten lämnas in hos teamet för mentalvårdsrehabilitering. Teamet gör en individuell bedömning av klientens servicebehov under vilken teamet utreder om klienten behöver social rehabilitering och boendetjänster.

Rehabiliterande psykoterapi hjälper i situationer då en psykisk störning försvårar din arbets- eller studieförmåga.

På kurserna som genomförs i grupp, får du stöd för att hantera din livssituation och verktyg för att  förstå de utmaningar som din sjukdom eller ditt syndrom medför och för att kunna lösa praktiska problem.

För verksamheten ansvarar

Lena Pietilä

Ansvarsområdeschef, serviceförman

Telefon: +358 44 780 9828

Markus Heikell

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 44 723 2306

Johanna Alatalo

Socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 3683

Heidi Heinonen

Socialhandledare/MDFT-familjeterapeut

Mobiltelefon: +358 44 780 9468

Riikka Simpanen

Socialhandledare/MDFT-familjeterapeut

Mobiltelefon: +358 40 804 3297

Niina Ojala

Socionom

Eija Korkia-Aho

Sjukskötare

Telefon: +358 44 780 9657

Jonna Särkilä

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 3299

Mervi Sinikallio

Socialhandledare

Mobiltelefon: +358 40 804 3639