Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Såkavägen 25
68500 Kronoby

Uträttande av ärenden per telefon

Sandbo erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för 33 äldre personer vars funktionsförmåga är nedsatt och som behöver hjälp och omvårdnad dygnet runt. Sandbo verkar på Sandbacka vårdcenter. Sandbo har 29 enkelrum och två dubbelrum. Alla rummen har egen toalett och dusch. Klienterna och personalen på Sandbo är indelade i tre team.

Alla klienter har en egenvårdare. Vårdarbetet grundar sig på ett rehabiliterande arbetssätt. Personalen har som mål att stödja och öka självständigheten hos klienterna och deras förmåga att klara av dagliga sysslor. Etiska värden på Sandbo är klientorientering, öppenhet, likvärdighet, rättvisa och förtroende. En kanslist i Terjärv sköter faktureringen.

Församlingar ordnar andakter vid Sandbo, och olika musikgrupper kommer på besök turvis varannan torsdag.

Sandbos broschyrer kan fås från enheten.

Plan för egenkontroll