Flytta dig till innehållet

Klientarbete

Klientarbetet genomförs som normalt i närkontakt, men säkerhetsavstånd hålls. Projektet erbjuder klienterna ansiktsmasker och handdesinfektionsmedel inför möten. Också våra anställda använder ansiktsmask. Du kan kontakta en projektarbetare och komma överens om ett möte med hen.

Ett försök med hälsorådgivning inleds i Lestijokidalen och i Perho ådal

Projektet inleder ett försök med hälsorådgivning vecka 15 i Lestijokidalen och i Perho ådal. Inom hälsorådgivningen erbjuds anonyma tjänster för personer som använder intravenösa droger. Klienter kan byta ut använda sprutor och nålar mot rena och få hälsorådgivning och vårdhänvisning. Tjänster är avgiftsfria och konfidentiella för klienter. Under försöket genomför Soite hälsorådgivning enligt samma princip i Lestijokidalen och i Perho ådal som vid hälsorådgivningspunkten Vaihtari i Karleby. Under försöket arbetar anställda i ENTER-projektet vid hälsostationerna i Toholampi och i Dunkars.

Försökets tidtabell
Toholampi hälsostation (Sairaalantie 2, 69300 Toholampi) onsdagar kl. 16-17 från och med 13.4.
Dunkars hälsostation (Mäntöläntie 2, 69700 Vetil) torsdagar kl. 16-17 från och med 14.4.

Försöket avslutas i juli. Målet är att under försöket bedöma och utreda om denna verksamhet är nödvändig i Lestijokidalen och i Perho ådal.

Tidtabellerna för mötesplats- och kamratstödsverksamhet

Webbmöten på distans

Tid: måndagar kl. 18.00. En anställd medverkar alltid vid webbmöten.

Plats: Du kan diskutera beroenden och att rehabilitera sig från beroenden anonymt via den nedanstående länken.

Om det inte finns deltagare vid ett webbmöte, avslutas mötet kl. 18.30.

Mötesplatsverksamhet

I Karleby
Tid: torsdagar kl. 13.00 – 15.00
Plats: Företagshuset Evald, mötesrummet Aava på bottenvåningen, Ristrandsgatan 1, 67100 Karleby

I Kannus
Tid: onsdagar kl. 13.00 – 15.00
Plats: Dagverksamhetsenheten Koivutarhas gård. Lopotinkatu 1, 69100 Kannus

Kamratstödsgrupp i Perho
Tid: torsdagar kl. 18 (ungefär 1,5 timme)
Plats: Vehmassuontie 1, Perho (Työpajas lokaler)

Information om mötesplats- och kamratgruppsverksamhet

I projektet genomförs mötesplatsverksamhet med personer som återhämtar sig från beroenden. Med stöd av projektet genomförs dessutom kamratgruppsverksamhet i Perho. Mötesplatsverksamheten är avsedd för personer som återhämtar sig från beroenden. Till kamratgruppen i Perho är välkomna förutom personer som återhämtar sig från beroenden också deras närstående. Alla som möter personer med beroenden kan hänvisa dem till mötesplats- och kamratgruppsverksamheten. Grupperna är öppna, det är avgiftsfritt att delta och det behövs inga remisser. Invånare i Mellersta Österbotten kan delta i mötesplats- och kamratgruppsverksamheten som ENTER-projektet ordnar eller stöder i vilken kommun som helst.

I mötesplatsverksamheten planerar deltagarna meningsfull verksamhet som stöder återhämtningen från beroendet. Målet är att deltagarna får egenmakt, att deras livskontroll stärks och att de får kamratstöd. Anställda inom projektet är alltid närvarande vid mötesplatsverksamheten. I kamratgruppen i Perho är målet att deltagarna får egenmakt och stöd för återhämtningen genom att man delar med sig av sina erfarenheter. ENTER-projektet stöder gruppens verksamhet och är närvarande vid behov.

Utveckling av mobilt missbruksarbete och sektorsövergripande arbete med arbetspar pågår

Soites service vid missbruk och beroenden utvecklar en modell för mobilt missbruksarbete och sektorsövergripande arbete med arbetspar. Förra sommaren genomfördes ett försök och bearbetandet fortsätter utifrån det. Målet är att utarbeta och ta i bruk en modell för mobilt missbruksarbete och sektorsövergripande arbetspar som lämpar sig för Soites service vid missbruk och beroenden. Med samtycke från en klient kan arbetstagare i olika tjänster i Soite be servicen vid missbruk och beroenden om ett arbetspar åt sig för den gemensamma klienten. Också arbetstagare inom servicen vid missbruk och beroenden kan med en klients samtycke be om ett arbetspar åt sig själv från annan tjänst. Målet är att genom samarbete mellan arbetstagare öka planenligheten i vården och servicen och att göra det lättare för klienter att få hjälp. I stället för Soites lokaler kan man träffa klienten till exempel hemma hos klienten, utomhus, på ett kafé osv. Träffar ordnas enligt principerna för sektorsövergripande samarbete. Arbetstagarna försöker då beakta klientens situation på ett så genomgripande sätt som möjligt. 

Klienterna med i utvecklingsarbetet

I projektet tar man i bruk och etablerar verksamhetsmodeller i Soites verksamhet, bl.a. modellen för erfarenhetsverksamhet, verksamhetsmodellen för rusmedelsarbete på fältet och verksamhetsmodellen med sektorsövergripande arbetspar. I projektet fungerar en grupp med utvecklarklienter. Gruppen består av personer som utbildat sig till erfarenhetsexperter, och de deltar i att bedöma och utveckla servicen.

Utbildningar för klienter

Utbildningar för klienter

  • Grundutbildning i Psykiska Första hjälpen® inleds 6 – 9.6.2022
  • Kursen Kokkaamalla kuntoon! (I skick genom matlagning!) startar på distans tisdagar från kl. 13. Du hinner fortfarande med.

Om du blev intresserad av dessa utbildningar, kontakta ENTER-projektteamet!

Projektet ordnar korta, avgiftsfria utbildningar för sina klienter. Vid utbildningarna serveras lite mat. Vid behov är det också möjligt att få hjälp med resor till utbildningar. Med hjälp av utbildningarna främjas klienternas delaktighet och deras funktions- och arbetsförmåga. ENTERs klienter kan genomgå en erfarenhetsexpertkurs, Första hjälpen 1 och 2-utbildning,  Tietokone tutuksi-utbildning (Bekant med datorn), Kokkaamalla kuntoon-utbildning (I skick genom matlagning), Psykiska första hjälpen 1 och 2 och Nuoren mielen ensiapu-utbildning. Det är dessutom möjligt att ta hygienpass. I februari 2022 inleds följande erfarenhetsexpertsutbildning som projektets klienter har möjlighet att delta i. Det är dessutom möjligt att delta i en kurs i psykiska första hjälpen via projektet. Via projektet kan man också ta ett hygienpass.

Utbildningar kan ordnas i Lestijokidalen och i Perho ådal samt i Karleby. De som vill delta i utbildningar ombes anmäla sig hos projektteamet. Också samarbetspartners kan föreslå utbildningar för sina klienter som rehabiliterar sig från ett beroende.

Utbildningar för Soites arbetstagare och andra samarbetspartners

Webbkursen Ota puheeksi riippuvuudet är öppen för Soites arbetstagare och andra samarbetspartners.

Webbkursen Ota puheeksi riippuvuudet som A-klinikstiftelsen producerar är avsedd för yrkesutbildade personer som möter personer med beroenden i sitt arbete. Under kursen behandlas beroenden ur alkoholens, drogernas och penningspelens synvinkel. Man går igenom olika sätt att närma sig saken (mini-intervention, modellen för förändring och ett motiverande handlingssätt) med hjälp av videor och exempel.

Webbkursen kan genomgås ända till 31.7.2022.

Inspelningen från utbildningen Raha-, digi- ja nettipeliriippuvuudet som ordnades 20.1.2022 är tillgänglig till och med 30.6.2022. Anmäl dig via Soites utbildningskalender så skickar vi dig länken till inspelningen.

Utbildningarna ENTER-projektet ordnar är avgiftsfria för deltagarna. Som kontaktperson fungerar projektchef Tuija Tuorila.

Modellen för erfarenhetsverksamhet som utarbetats i projektet har godkänts för bruk i Soite

Erfarenhetsbaserad information används redan allmänt vid sidan om yrkesmässig och vetenskaplig information. I Soite har man godkänt för bruk en modell för erfarenhetsverksamhet som utarbetats i projektet. Syftet med denna modell för erfarenhetsverksamhet är att ge instruktioner i fråga om och tydliggöra praxisen inom erfarenhetsverksamhet i Soite. I social- och hälsovården fungerar erfarenhetsexperter i samarbete med yrkesutbildade personer i roller som kompletterar deras arbete. Mer information om erfarenhetsverksamhetsmodellen hittar du på erfarenhetsverksamhetens webbplats.

Projektpresentation

Soite genomför ENTER – Framåt i livet! -projektet i Mellersta Österbotten under perioden 1.4.2019 – 31.7.2022. Ett mål med projektet är att stärka social delaktighet hos ungdomar och vuxna i Mellersta Österbotten som återhämtar sig från beroenden. Ett annat mål att främja deras funktions- och arbetsförmåga. Genom detta försöker man förbättra deras möjligheter att utnyttja tjänster som förbereder dem inför studie- och arbetslivet.

I Mellersta Österbotten liksom också i övriga Finland växer antalet personer som har drog-, blandmissbruks- och spelberoende kontinuerligt. Däremot minskar antalet alkoholberoende personer. Största delen av de drogberoende personerna och blandmissbrukarna är ungdomar och unga vuxna som har avsevärda svårigheter att delta i samhället på grund av sitt beroende. De har bland annat svårigheter att studera och vara med på arbetsmarknaden. I och med denna förändring har ungdomarnas och unga vuxnas andel av dem som har beroendeproblem vuxit och fortsätter att växa. Soite vill utveckla servicesystemet aktivt så att det bättre än nu når personer som rehabiliterar sig efter olika beroenden. Målet är att servicesystemet ska bättre svara mot dessa personers behov.

Målgruppen för projektet är 16-45-åriga ungdomar och vuxna som har beroendeproblem och löper avsevärd risk att bli utslagna. En del av personerna i målgruppen  har redan i hög grad blivit utslagna från olika arenor i samhället. Många av dem har avbrutit sina studier och står utanför arbetslivet. Det är svårt för dem att utnyttja det nuvarande tjänsteutbudet. De behöver individuellt stöd och skräddarsydda social-, hälso- och sjukvårds- och andra tjänster.

I ENTER-projektet utvecklar och tar man i bruk en verksamhetsmodell med fältarbete med låg tröskel för att nå målgruppen.  Dessutom utvecklas det multiprofessionella samarbetet mellan offentlig service och föreningar som samarbetar med projektet. Därtill utvecklas kunnandet gällande att arbeta med projektets målgrupp. Under projektet stärks också den roll aktörer som erbjuder kamratstöd och erfarenhetsexpertis har i Soites verksamhet. Dessutom skapas det en verksamhetsmodell för detta.

Projektet har ett omfattande samarbetsnätverk. Bland samarbetspartners finns det uppsökande ungdomsarbetet i Mellersta Österbottens kommuner, andra aktörer som producerar offentliga tjänster, församlingar, föreningar och organisationer samt andra projekt. Medan projektet pågår kan ytterligare samarbetspartners komma med ifall det är ändamålsenligt.

ENTER-projektet har fått ESF-finansiering från Finlands strukturfondsprogram.

För verksamheten ansvarar

Tuija Tuorila

Utveclingskoordinator

Telefon: +358 40 804 3391