Flytta dig till innehållet

Coaching i form av LAPE-akademi år 2019

Verkningsfullt ledarskap i fråga om välfärd hos barn, unga och familjer kräver samarbete mellan olika aktörer. LAPE-akademin kallade olika aktörer till en gemensam inlärningsprocess för att få stöd och ytterligare vägkost till det egna arbetet. Till aktörerna hörde ledningen inom social-, hälso- och bildningsväsendet i landskapen och kommunerna samt representanter för organisationer i tredje sektorn samt församlingar. LAPE-akademin var en träningsprocess på ett år. Den startade med ett inledande evenemang i Helsingfors 20.3 och fortsatte med tre träningsdagar i varje landskap.

När det gäller Mellersta Österbotten var det förändringsagent Anne Saarela (våren) och Katja Kivioja (hösten) som skötte arrangemangen med kommunagenterna Piritta Pietilä-Litendahl och Gitta Harti. När Mellersta Österbottens LAPE-akademi ordnades 4.9 med temat ett nytt slags ledarskap var antalet deltagare 47. Vitsordet som gavs via respons var 8,5. Den 6.11 ordnades LAPE-akademin med temat ny verkningsfullhet. Antalet deltagare var 59 och vitsordet som gavs via respons var 8. Via LAPE-akademidagarna utarbetades gemensamt en ny välfärdsplan för barn och unga i kommunerna i Mellersta Österbotten och i Kronoby kommun.

Välfärdsplan för barn och unga i kommunerna i Mellersta Österbotten och i Kronoby kommun åren 2020-2024

Välfärdsplanen för barn och unga (se bilagorna) utarbetades under hösten 2019. Den behandlas i alla kommunerna i området samt i Soites fullmäktige under år 2020. Den LAPE-samarbetsgrupp som utsetts i landskapet följer upp och bedömer hur välfärdsplanen för barn och unga genomförs.

LAPE-samarbetsgruppen har också som uppgift att bereda och samordna ärenden förknippade med kontaktytan mellan landskapet och kommunerna ur barns, ungas och familjers synvinkel. Till uppgifterna hör också att främja omfattande barnkonsekvensanalys samt att följa upp och bedöma välfärd och efterfrågan på service hos barn och unga.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter åren 2020-2022

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter enligt regeringsprogrammet och som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Målet för LAPE är att stärka förutsättningarna för stöd för och välfärd och inlärning hos barn, unga och familjer. Dessutom försöker projektet stoppa den ökande ojämlikheten. För att dessa mål ska uppnås krävs fortsatt starkt samarbete mellan olika aktörer och över gränserna mellan förvaltningsområdena. Sammanlagt 23,6 miljoner euro har reserverats i regeringsprogrammet för åren 2020-2022 för verkställande av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Tyngdpunkterna för regional utveckling konkretiserades till tre helheter i vilka de gemensamma målen kan inkorporeras.


1. Familjecenter och tidigt stöd i vardagen. Målet för utvecklingsarbetet är snabbt och tidigt stöd för familjer. (Som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.)
2. Service med låg tröskel vid psykiska problem och vid missbruk. Målet är tidigt ingripande och stöd eftersom det är känt att detta minskar kommande risker och främjar återhämtning. (Som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.)
3. Barnskyddet utvecklas. Klienter hos barnskyddet löper stor risk att bli utslagna och bli utan utbildning. Därför anvisas en del av resurserna för utvecklingsprogrammet till separat sektorsövergripande utvecklingsarbete inom barnskyddet. Samtidigt utvecklas målinriktat tidigt stöd också till exempel i form av familjesocialarbete, vilket minskar behovet av barnskydd. (Som ett separat projekt.)

Soites enhet för delaktighet och stöd för utveckling ansvarar för beredningsarbetet i Mellersta Österbotten förknippat med programmet Framtidens social- och hälsocentral.