Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Klienthandledning och öppenvårdstjänster

Inom klienthandledning och öppenvårdstjänster fäster man särskild vikt vid service som främjar rehabilitering och som tillhandahålls hemma hos äldre. Det görs en mångsidig, yrkesövergripande och systematisk bedömning av stöd- och servicebehovet när det finns oro för att en äldre person inte klarar sig i vardagen utan en annan persons hjälp. En bedömning görs också om man kan förvänta sig en sådan situation.

Den centrala uppgiften för centren för närstående- och familjevård och Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna är att för sin del upprätthålla de äldres sociala växelverkan och kontakter samt nätverk utanför hemmet. Huvudmålet är att möjliggöra tryggt boende hemma med hjälp av stödtjänster, att stödja hemvården samt att senarelägga behovet av service- och anstaltsboende. Att stödja närståendevården är en betydande del av öppenvårdstjänsterna för äldre. Utgångspunkten i alla tjänster är att upprätthålla resurser, hälsa, vitalitet och funktionsförmåga och en god vardag i klientens eget hem.

Under bedömning av servicebehovet som sker i klientens hem betonas kartläggningen av riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Sådana riskfaktorer är ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering, dåligt nutritionstillstånd, otrygghet, brist på sociala kontakter, smärta. Under hembesöket görs det också i samarbete med klienten en utredning av tryggheten i att bo hemma. Dessutom kartläggs det eventuella behovet av hjälpmedel och dylikt. Bedömningarna görs med hjälp av tester, genom diskussion och observationer. Genom att utnyttja den information man fått planerar och inleder man den service som klienten behöver. Vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar de äldres rehabilitering använder Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster datasystemet RAI.

Bedömningsbesöken är alltid avgiftsfria för klienten.


Bilagor:

Klienthandledning och öppenvårdstjänster: servicebeskrivningarna och kriterierna för beviljande av stödtjänster

Kontrollera säkerheten i hemmet

Cykelriksha (på finska)

Broschyr: Service inom Soite som stödjer hemrehabilitering för äldre

Broschyr: Seniorernas tjänster

Instruktion, kriterier och prislista för familjevård för äldre

Enheten för servicehandledning och hemvård i Kronoby

Plan för egenkontroll (klienthandledning och öppenvårdstjänster), på finska

Plan för egenkontroll  (dagverksamhet), på finska

Plan för egenkontroll (närstående- och familjevård, dagverksamhet). på finska

Sammanfattning av klientrespons år 2019 (på finska)


Som stöd för äldre när det gäller att röra sig hemma

Instruktioner (på finska) för balans- och styrketräning för äldre som bor hemma:


Länkar

Lagstiftningen om tjänster och förmåner för äldre

Meddela om din oro för en äldre

Hälsobyn

FPA:s förmånsbroschyr

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Näringsrekommendationer för äldre 

Åldrande (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)

Äldreinstitutet

Ikätalo (Hälsobyn, på finska)

Elektronisk blankett för patientuppgifterKontaktuppgifter

Centren för närstående- och familjevård samt  öppenvårdstjänster:

Karleby
Torggatan 50, 67100 Karleby


Serviceförman
Heidi Lindqvist
tfn 040 806 5958 

Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478 

Servicehandledare
Eija Lahti
tfn 044 730 7649 

Servicehandledare
Sanna Sjöwall 
tfn 040 806 5449 

Servicehandledare
Sirpa Haapoja
tfn 040 488 2797

Servicehandledare
Pia Sorvisto 
tfn 040 806 5150

Servicehandledare
Anne Wennman
tfn 044 730 7927


Lestijokidalen
(Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Servicehandledare
Sanna-Kaisa Göös
tfn 040 804 2151

Servicehandledare
Anu Jylli
tfn 040 804 2420


Kelviå, Lochteå och Ullava
Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå

Servicehandledare
Kristina Huima
tfn 040 806 8190


Perho ådal
(Halso, Perho, Kaustby, Vetil)
Koulutie 33, 69700 Vetil

Servicehandledare
Petra Nikula-Valo
tfn 040 804 5420


Kronoby
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv 

Servicehandledare 
Ellinor Engblom
tfn 050 347 1331


Serviceområdeschef för klienthandledning och öppenvårdstjänster
Hanna Saarinen
tfn  040 806 5457 


Omapalvelu

Via den elektroniska Omapalvelu-applikationen kan du ansöka om:
  • hemservice för barnfamiljer
  • kompletterande eller förebyggande utkomststöd
  • tjänster som är i enlighet med handikappservicelagen
  • stöd för närståendevård
  • tjänster för seniorer: ändringsarbete i bostad och tjänster som stöder rörelseförmågan

till tjänsten