Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Diabetescentralen och endokrinologiska polikliniken

På Soites endokrinologiska poliklinik undersöks, vårdas och uppföljs patienter som har endokrina sjukdomar. Sjukdomsgrupper är diabetes, sköldkörtelsjukdomarna, sjuklig fetma, osteoporos, sjukdomar i kalciumomsättningen och endokrina tumörsjukdomar.

I Soites Diabetescentral vårdas patienterna genom yrkesövergripande samarbete. Primärvårdens och specialsjukvårdens sakkunniga samarbetar på ett sätt som passar ihop med patientens vårdkedja. Denna verksamhet håller man just nu på att utveckla.


Diabetesskötaren

Till diabetesskötarens uppgifter hör planering, handledning och uppföljning i fråga om vården. Handledning ges både individuellt och i grupp för avdelningarnas och poliklinikernas patienter och deras anhöriga. Mer information och diabetesskötarnas kontaktuppgifter ute i landsorten hittar du på diabetesskötarnas sida.


Näringsterapeut

Näringsterapeuten ger handledning både individuellt och i grupp för avdelningarnas och poliklinikernas patienter och deras anhöriga.

Näringsterapin är en del av patientens helhetsvård. Målet med näringsterapin är att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av näring. En god näringsstatus förbättrar livskvaliteten, minskar komplikationerna och påskyndar tillfrisknandet efter en sjukdom eller återhämtningen efter ett ingrepp.

Fotterapeut

Fotterapeuten fungerar som sakkunnig i fråga om olika förändringar och funktionsstörningar i foten. Terapeuten behandlar dessa i enlighet med det behov patienten bedömts ha.

Målet med fotterapin är att förebygga fotproblem samt att bevara och främja fotens funktion.


Kontaktuppgifter

Soites Diabetescentral och endokrinologiska polikliniken
Karleby hälsostation
Mariegatan 28
67200 KARLEBY


Öppen
mån - tors kl. 8-16
fre kl. 8-14


Kansliet
tfn (06) 826 4249
Telefontid
Sekreterare mån-ons kl. 14-15
Sjukskötare tors kl. 14-15


Diabetesskötare/Karleby hälsostation
tfn 044 730 7609
tfn 044 730 7955
Telefontid mån-fre kl. 14-15


Länk: diabetesskötarna ute i landsorten


Diabetesskötare/ specialsjukvården
tfn (06) 826 4286
Telefontid mån-tors kl. 14-15


Näringsterapeuter
Telefontid mån-fre kl. 8-9
Kati Nynäs/primärvården,
tfn 044 730 7963
Minna Nykänen/specialsjukvården,
tfn 040 653 4443


Fotterapeut
MÖCS inremedicinska poliklinik (Mariegatan 16-20)
tfn (06) 826 4228
Telefontid mån-tors kl. 14-15