Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Förebyggande hembesök

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre trädde i kraft den 1 juli 2013. Syftet med lagen är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Förebyggande hembesök erbjuds alla personer på Soites område som fyller 80 år. Om de förebyggande hembesöken föreskrivs i lagen och de är avsedda för äldre personer som bor hemma. Målet med ett hembesök är att hjälpa äldre personer att upprätthålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt. Målet är också att ge information om tillgänglig service.

Vid bedömningar som görs under ett förebyggande hembesök betonas kartläggning av riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Det kan t.ex. vara fråga om ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering, ett svagt näringstillstånd, otrygghet, brist på sociala kontakter eller smärta. Under ett hembesök gör man tillsammans med klienten också en bedömning av boendesäkerheten och en kartläggning av eventuellt hjälpmedelsbehov osv. Bedömningarna görs genom tester, diskussion och genom observation. Genom att utnyttja den information man fått skapas en helhetsbild av klientens eventuella, individuella servicebehov.

Inom klienthandledning och öppenvårdstjänster för äldre används datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar rehabilitering. Hembesöket görs av en servicehandledare och service erbjuds både på finska och på svenska.

En servicehandledare fungerar som ansvarsperson för en sådan äldre person som bor hemma och som inte omfattas av annan service. Hembesöket är alltid frivilligt och avgiftsfritt för klienten.


Kontaktuppgifter

Karleby

Servicehandledare
Sanna Sjöwall 
tfn 040 806 5449 

Servicehandledare
Eija Lahti
tfn 044 730 7649 


Kannus, Lestijärvi, Toholampi

Servicehandledare
Sanna-Kaisa Göös
tfn 040 804 2151

  

Perho, Halso, Vetil och Kaustby
Servicehandledare
Minna Suhonen
tfn 040 804 3203


Kelviå, Lochteå och Ullava

Servicehandledare
Kristina Huima
tfn 040 806 8190


Kronoby

Servicehandledare
Ellinor Engblom
tfn 050 347 1331