Soite ➔ Förvaltningen och beslutsfattandet ➔

Förvaltning och beslutsfattning

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite producerar social- och hälsovårds- och specialsjukvårdstjänster samt tjänster inom omsorgen om utvecklingsstörda för invånarna i områdets kommuner.

Om besluts- och mötesförfarande föreskrivs i förvaltningsstadgan. Förutom av förvaltningsstadgan styrs samkommunens verksamhet av ett grundavtal samt vissa instruktioner. Förvaltningsstadgan är sekundär i förhållande till instruktionerna. Beslutsfattandet sker i förvaltningsorganen.


Organisationsschema


Den politiska organisationen

Den högsta beslutanderätten i samkommunen innehas av fullmäktige som ansvarar för samkommunens verksamhet och ekonomi. Om fullmäktiges uppgifter föreskrivs i kommunallagen. 

För organisering av förvaltningen godkänner fullmäktige de nödvändiga instruktionerna. I dem föreskrivs det om samkommunens verksamhet, om fördelningen av behörighet och om uppgifter. Till organisering av förvaltningen hör också bestämmelser om samkommunens organisation, det vill säga vilka organ som sköter uppgifterna i samkommunen. 

Styrelsen ansvarar för tillgången till social- och hälsovårds- samt specialsjukvårdstjänster. Den ansvarar också för koordinering av tjänsteproduktionen samt för principerna som styr verksamheten. Styrelsen utarbetar förslagen till verksamhetsplan och budget.


Verksamhetsorganisationen

Soites verksamhet är indelad i följande verksamhetsområden:

  • Hälso- och sjukvårdstjänster
  • Vården och omsorgen
  • Familjernas tjänster
  • Handikapptjänster
  • Stöd för ledningen och stödtjänster i produktionen


Specialomsorgsdistriktet för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar förvaltningsmässigt och i fråga om verksamheten som en del av Soites organisation.

Verksamheten indelas i service- och ansvarsområden i enlighet med vad fullmäktige årligen fastställer i ekonomiplanen och budgeten.

I ordnande av grundservicen betonas främjande av välbefinnande samt förebyggande arbete, och man gör nära samarbete med primärkommunerna. I ordnande av vården och tjänsterna följer man bestämmelserna och föreskrifterna i den gällande lagstiftningen om social- och hälsovården.Föredragningslistor och protokoll

Protokollen och föredragningslistorna från Soites förvaltningsorgan finns i Dynasty-systemet:

Protokoll och föredragningslistor fr.o.m. 1.4.2021

Protokoll och föredragningslistor som publicerats före 1.4.2021

Tjänsteinnehavarbeslut

Soites tjänsteinnehavarbeslut finns i Dynasty-systemet:

Kontaktuppgifter

Administrativa tjänster

Mariegatan 16-20, administrationsbyggnaden B3

öppettid mån-fre kl. 8-15 


Soites verksamhetsområden

Soites verksamhet är indelad i följande verksamhetsområden:
  • Hälso- och sjukvårdstjänster
  • Vården och omsorgen
  • Familjernas tjänster
  • Handikapptjänster
  • Stöd för ledningen och stödtjänster i produktionen


Soites organisationsschema 2021.pdf