Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Informering, samtycke och förbudsrätt

För att vård ska kunna genomföras tryggt krävs att personalen som vårdar patienten har uppdaterade och nödvändiga uppgifter om patienten. Det är fråga om hälsotillstånd, medicinering och undersökningsresultat. Genom samtycke och förbud kan patienten själv påverka hur och var uppgifterna kan utnyttjas om/när vård ges utanför Soite.


Informering

Från och med 1.1.2017 är Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite personuppgiftsansvarig för hälso- och sjukvårdens patientregister och socialvårdens personregister.  Gamla patientuppgifter och socialvårdens klientregister från Karleby social- och hälsovård flyttas över till den nya personuppgiftsansvariga. I Soites patientdatasystem kan man inte förbjuda överlåtande av uppgifter mellan hälso- och sjukvårdsenheter i Soite.

Patientuppgifter som tillkommit och lagrats i Soite får lämnas ut utanför patientregistret endast på vissa villkor. Det krävs att patienten gett sitt samtycke eller att det är fråga om en situation om vilket det separat stadgats i lag. Det kan då vara fråga om att lämna ut uppgifter till exempel till ett annat sjukvårdsdistrikt eller en läkare inom privata sektorn.

Patientuppgifterna är sekretessbelagda och behandlingen av dem bevakas regelbundet. Rätten att behandla patientuppgifter har begränsats på basis av de anställdas arbetsuppgifter. Patientuppgifter får behandlas av personer som deltar i vården eller i uppgifter i förknippade med vården. De får behandlas endast i den utsträckning som vården kräver..


Varje patient hos Soite måste informeras om Patientdataarkivet och det elektroniska receptet. Informeringen utförs en gång och i det elektroniska patientdatasystemet görs en anteckning om att informationen getts. Under informeringen upplyser man patienten också om rätten att förbjuda behandlingen av uppgifter. För att uppgifter i det nationella elektroniska patientdataarkivet ska kunna behandlas krävs förutom informering även ett separat samtycke. Det rekommenderas att patienterna själv kvitterar att de blivit informerade, ger sitt samtycke och sköter sina förbud på Mina Kanta-sidorna.

Samtycke

Klient- och patientuppgifter är sekretessbelagda och får inte lämnas ut till utomstående utan skriftligt samtycke av personen i fråga. Som utomstående räknas alla andra än de personer som deltar i vården eller i uppgifter förknippade med vården vid verksamhetsenheten. Också klientens anhöriga räknas i regel som utomstående när det gäller klienthandlingar och journalhandlingar.

Hälso- och sjukvårdsklienter i Soite informeras om Patientdataarkivet. Då frågas om de ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut utanför Soites patientregister och från det nationella Patientdataarkivet. En patient kan genom ett förbud begränsa sitt samtycke, men kan inte förbjuda att uppgifterna lagras i Patientdataarkivet.

Frågan om samtycke till användning av uppgifter i Patientdataarkivet ställs en gång och samtycket gäller nationellt. Samtycket kan vid behov även återtas. En klient kan ge sitt samtycke eller återta det på Mina Kanta-sidorna.

En vårdnadshavare kan ge sitt samtycke å en minderårigs vägnar. En minderårig som ansvarar själv för sin vård kan också ge samtycket själv. En laglig intressebevakare som även ansvarar för sin huvudmans hälsofrågor kan ge samtycket å huvudmannens vägnar.

Om klient- och patientuppgifter lämnas ut till andra än hälso- och sjukvårdsaktörer, ber man alltid om klientens samtycke. Genom ett samtycke godkänner personen behandlingen av sina uppgifter:

  • frivilligt
  • individuellt 
  • medvetet

Samtycket bör inkludera information om vilka uppgifter som lämnas ut, vart och varför. Samtycket ges en gång.

I regel ber man om ett skriftligt samtycke. Patientuppgifter kan dock i vissa fall också lämnas ut med stöd av ett muntligt samtycke, ett samtycke som framgår av sammanhanget eller med stöd av lag. Ett samtycke och utlämnande av uppgifter på basis av lag ska dock alltid antecknas i journalhandlingarna.

Uppgifter kan lämnas ut till en annan organisation eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på vissa villkor. Det ska antingen finnas ett muntligt samtycke eller ett samtycke som framgår av sammanhanget. Om något av dessa villkor uppfylls kan uppgifter lämnas ut om de behövs för att ordna vård och undersökningar. Till exempel när en läkare gör en remiss till sjukhuset och patienten inte förbjuder detta är det fråga om ett samtycke som framgår av sammanhanget.

Med stöd av ett muntligt samtycke eller ett samtycke som framgår av sammanhanget kan man dessutom skicka en sammanfattning av vården. Sammanfattningen kan skickas till en organisation eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som remitterat patienten till vård. Sammanfattningen kan också skickas till en läkare som eventuellt uppgetts vara ansvarig för patientens vård. Till exempel på sjukhuset frågas patienten ifall en sammanfattning av vården får skickas till den läkare inom privata sektorn som gjort remiss. Det är då fråga om ett muntligt samtycke. Om patienten skickas för fortsatt vård informeras hen om att en sammanfattning av vården skickas till det fortsatta vårdstället. Det är då fråga om ett samtycke som framgår av sammanhanget, ifall patienten inte förbjuder att uppgifter skickas.

Klient- och patientuppgifter får lämnas ut utan samtycke endast i särskilda fall. Samtycke krävs inte om det i lag separat stadgas om skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter eller rätt att få uppgifter. Till exempel kan man vara tvungen att lämna ut uppgifter för en handräckningsuppgift eller för att genomföra skyldigheten att lämna uppgifter. Man kan också vara tvungen att lämna ut uppgifter på basis av ett tillstånd av en myndighet eller ett ministerium. Också uppgifter som är nödvändiga i vården av till exempel en medvetslös eller på annat sätt handlingsförlamad patient får lämnas ut med stöd av lag. (Se 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter).


Förbud

Genom ett förbud som gäller Patientdataarkivet förbjuder patienten andra hälso- och sjukvårdsorganisationer att se Soites uppgifter via Patientdataarkivet. Organisationer som förbjuds se uppgifterna kan till exempel vara företagshälsovården, en hälso- och sjukvårdsaktör inom privata sektorn eller ett universitetssjukhus.

Patienten kan också begränsa förbudet så att det endast gäller uppgifterna från en viss enhet eller register. Förbudet kan också gälla uppgifterna om en viss period på vårdavdelning eller något enskilt besök. Förbudet kan ges och återtas via Mina Kanta-sidorna. En patient som vill utfärda ett förbud eller återta ett förbud och inte har möjlighet att använda e-tjänster, kan meddela Soites dataskyddsansvariga eller patientombudsmannen. Detta ska göras under tjänstetid. Den som utfärdar ett förbud ska bevisa sin identitet.

Ett förbud kan endast ges av personen själv. Om en patient inte kan ge ett förbud till exempel på grund av en sjukdom eller en skada kan ingen annan heller göra det. Ett förbud som getts tidigare kan återtas av patientens företrädare. En minderårig person kan ge ett förbud om hen kan själv bestämma om sin vård. Ett barns vårdnadshavare eller annan företrädare har enligt patientlagen inte rätt att ge förbud å ett barns vägnar. De kan dock återta ett förbud.

Ett förbud kan även ges så att uppgifterna ändå kan användas i en nödsituation.

Patientens förbudsrätt är absolut, men ett förbud kan försvåra vården. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som vårdar patienten vet inte ens att hen inte har tillgång till alla eventuellt nödvändiga uppgifter. Hen kan därför fatta fel beslut. Det är möjligt att begränsa förbudet så att uppgifter får användas i nödsituationer. Om förbudet inte begränsats på det här sättet får uppgifterna som förbudet gäller inte användas ens i en nödsituation.