Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Specialomsorger om utvecklingsstörda

Syftet med specialomsorger om utvecklingsstörda är att främja utvecklingsstörda personers möjligheter att klara sig av dagliga funktioner. Dessutom främjas den egna utkomsten och integreringen i samhället samt att säkra den vård och annan omvårdnad som behövs.

Specialomsorger ges personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner. Specialomsorger ges när personerna i fråga inte kan få den service de behöver med stöd av någon annan lag. En utvecklingsstörd person kan vid behov beviljas specialomsorgsservice om behovet beror i första hand på en utvecklingsstörning. Ett kriterium är dessutom att allmän service, t.ex. service i enlighet med socialvårdslagen och handikappservicelagen inte är tillräcklig.
 
Specialomsorger är all den service och alla de stödåtgärder som en person får med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Service som hör till specialomsorger kan vara bland annat

  • Boende
  • Handledning inom öppenvård
  • Utvecklingspoliklinikens tjänster
  • Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
  • Rehabiliterande småbarnspedagogik
  • Dagverksamhet
  • Arbetsverksamhet
  • Annan service som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite är ett specialomsorgsdistrikt. Specialomsorgens service kan ansökas om med blanketten för ansökan om handikappservice. Beslutet om service som beviljas som specialomsorger fattas av specialomsorgernas ledargrupp. Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska det för varje person som är i behov av specialomsorg utarbetas ett individuellt specialomsorgsprogram. I programmet antecknas all den service som personen får som specialomsorg med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.


För svenskspråkig service i specialomsorgsdistriktets ansvarar i första hand Kårkulla specialomsorgsdistrikt.


Specialomsorgsdistriktets tjänsterKontaktuppgifter

Specialomsorgsdistriktets direktör
Tanja Witick
tfn 044 730 7658 

Serviceområdeschef
Veronica Joskitt
tfn 050 555 0706