Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Mattilakoti

Mattilakoti (före detta Kokkolan hoitokoti) erbjuder ett hem och vård dygnet runt för sjutton personer med utvecklingsstörning. Mattilakoti är beläget ungefär 1 km från servicen i centrum men ändå nära naturen.

Målet vid Mattilakoti är att göra boendet hemlikt och livskvaliteten hög. Till verksamhetsideologin hör klientcentrering och stimulans. Målet är ett varmt och humant bemötande och handledning mot självständighet. Dessutom strävar man efter att upprätthålla och öka klienternas välbefinnande i olika skeden av livet.

För att uppnå målen får klienterna handledning i grundläggande funktioner, och man försöker skapa en möjlighet till ett gott liv. Ett rehabiliterande arbetssätt bör synas i verksamheten. Man beaktar klientens resurser; vård och handledning av klienter planeras efter individuella behov. Varje klient har en egen lägenhet och dessutom finns gemensamma utrymmen för måltider och för att tillbringa tid i.


Vardagen och personalen vid Mattilakoti

En del av de boende vid Mattilakoti deltar i dagverksamhet vid ett verksamhetscenter. Alla boende deltar i dagliga aktiviteter utifrån sin förmåga. Rekreations- och fritidsverksamhet ordnas individuellt eller i grupper så väl vid Mattilakoti som utanför det. Verksamhet ordnas bland annat i form av vistelse utomhus, klubbar och fester.

Till sin utbildning är personalen vid Mattilakoti yrkesövergripande. Vid vårdhemmet satsar man på yrkesövergripande specialkunskaper, flexibilitet och kvalitet. De anställdas kunskaper och färdigheter upprätthålls genom kurser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ilkkavägen 1
67100 Karleby
Kartan

tfn 040 806  8421
tfn 040 804 2186

Serviceförman
Huhtala Kristiina
tfn 044 780 9058