Hälsotjänster ➔ Rehabiliteringstjänsterna ➔

Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning är helhetsinriktad handledning, informering, rådgivning och aktivering samt stöd för en klient och hens familj eller närmiljö. Rehabiliteringshandledning ges när en sjukdom eller skada påverkar vardagen. I handledningen samarbetar man för att hitta de tjänster som motsvarar klientens behov och passar in i hens livssituation. Rehabiliteringshandledarna genomför rehabiliteringshandledning och ordnar kurser.

En rehabiliteringshandledare informerar, med utgångspunkt i klientens individuella rehabiliteringsbehov, om tjänster och stödåtgärder som står till buds. Dessa stöder rehabilitering, funktionsförmåga och delaktighet samt fungerar som klientens stöd i rehabilitering samt vid planering och koordinering av rehabilitering.

En rehabiliteringshandledaren gör besök i hem, daghem, skolor och på arbetsplatser och kartlägger klientens helhetssituation i hens egen livsmiljö. Rehabiliteringshandledaren fungerar i samarbete med nätverket som är förknippat med klientens rehabilitering.
 

Att bli klient

Rehabiliteringshandledning är service som riktar sig till både barn och vuxna med en långvarig sjukdom eller skada. Den riktar sig dessutom till deras familj och närmiljö och ges huvudsakligen vid insjuknande och vid anpassning till sjukdom.

Klienterna kan komma för handledning förknippat med vård eller uppföljning med eller utan remiss. Klienten själv, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, en annan yrkesutbildad eller en närstående kan kontakta tjänsten. Tjänsten är avgiftsfri för rehabiliteringsklienter.
Kontaktuppgifter

Barnsjukdomar och barnneurologi,
kronisk smärta

tfn 0400 145 511
 
Patienter med sömnapné och patienter som använder
syrekoncentrator, vuxna med svår rörelsenedsättning
tfn 0400 145 512

Vuxna med hjärtsjukdom, reumatism eller astma
tfn 0400 145 515

Vuxna med neurologisk sjukdom, cancer eller diabetes
tfn 040 653 4519

Vuxna syn- och hörselskadade 
tfn 040 653 4312

Barn och ungdomar med hörselnedsättning eller språksvårigheter
tfn 044 723 2347