Socialservice ➔ Familjestödservice ➔

Hemservice för barnfamiljer

Syftet med hemservice för barnfamiljer är att stödja föräldraskapet och att hjälpa familjen att klara sig i vardagen. Arbetet är målinriktat, planmässigt och tidsbestämt och görs tillsammans med familjen och olika samarbetspartners. Det centrala målet är att stärka familjens egna resurser. Detta sker genom att familjen ges handledning i barn- och hemvård samt genom att stärka vardagsfärdigheter.
 
Hemservice ges på grund av sjukdom, förlossning, handikapp eller någon annan  motsvarande orsak som försämrar funktionsförmågan. Hemservice ges också på basis av en exceptionell familje- eller livssituation. Tillsammans med familjen planerar och utreder man behovet av hemservice separat för varje familj. Hemservice erbjuds som tillfällig eller långvarigare service.

Hemservicen är som bäst en effektiv förebyggande arbetsform. Hemservicen för barnfamiljer är socialservice i enlighet med 19 § i socialvårdslagen 1201/2014.

Grunder för beviljande av hemservice

 1. I familjen finns minderåriga barn
 2. Barnets förälder är handikappad eller har en långvarig sjukdom
 3. En förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris
 4. Förälderns utmattning
 5. En svår livssituation
 6. Plötsliga förändringar i livet
 7. Handledning gällande barnens vård och uppfostran
 8. Kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner
 9. Stöd för familjens egen funktionsförmåga i en förändringssituation
 10. Stöd för förälderns och barnets kommunikation i en förändringssituation
 11. Stöd och handledning för familjer som löper risk för utslagning
 12. Barnets skada och långvariga sjukdom

Hemservice beviljas inte i följande fall 

 1. För vården av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn
 2. Enbart för städning
 3. Långvarig, daglig vård av ett barn
 4. På grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer
 5. Vid behov av personlig assistans

Hemservicen för barnfamiljer samarbetar vid behov med andra yrkesutbildade som stöder familjen. Verksamheten baserar sig på förtrolighet och ett gott samarbete mellan klienten, hemservicen och övriga hjälpande aktörer.

Du kan fylla i den bifogade ansökningen om hemservice och printa ut den. Skicka den till personen som ansvarar för beviljande av hemservice i din kommun. Information om avgifterna för hemservice hittar du under rubriken "Länkar". Ute i landsorten kan du också kontakta hemservicens anställda direkt och med hjälp av dem anhängiggöra din ansökning.

Kontaktuppgifter

Karleby, serviceförman
tfn 044 780 9650

Karleby, teamansvariga
telefontid vardagar mån-fre
kl. 8-9

team 1: tfn 040 804 2661
team 2: tfn 040 804 2662
team 3: tfn 040 806 2663


Älvdalarna, socialhandledare
tfn 040 804 5730


Älvdalarnas familjearbetare:


Kannus, Toholampi och Lestijärvi
tfn 040 804 2730,
040 804 2750


Halso, Kaustby, Vetil
tfn 040 804 5750,
040 804 5730


Perho
tfn 040 804 3733, 040 804 3732


Serviceförman
Anita Pöyhönen
tfn 044 780 9650

Omapalvelu

Via den elektroniska Omapalvelu-applikationen kan du ansöka om:
 • hemservice för barnfamiljer
 • kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • tjänster som är i enlighet med handikappservicelagen
 • stöd för närståendevård
 • tjänster för seniorer: ändringsarbete i bostad och tjänster som stöder rörelseförmågan

till tjänsten

Länkar

Avgifterna för hemservicen för barnfamiljer finns i prislistan över klient- och patientavgifter


Blanketten för Ansökan om hemservice för barnfamiljer finns på sidan Blanketter

Vi finns på Instagram: