Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Neurologiska polikliniken

Inom neurologi undersöks och vårdas patienter som har eller misstänks ha en organisk sjukdom i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) eller perifera nervsystemet. Även många muskelsjukdomar hör till specialiteten neurologi. Det krävs remiss för undersökningar och vård.

På neurologiska polikliniken arbetar ett yrkesövergripande vårdteam. I teamet ingår förutom läkare och sjukskötare, en neuropsykolog, talterapeut och socialarbetare.

De vanligaste neurologiska symptomen är epileptiska anfall och andra anfall med medvetanderubbningar, huvudvärk och många nervrelaterade smärttillstånd. Till de vanligaste symptomen hör också förlamningar, darrning, ofrivilliga rörelser, talrubbningar, hjärnrelaterade rubbningar i sinnesfunktionerna och gestaltning samt minnesrubbningar.


De mest betydande neurologiska sjukdomarna är:

  • störningar i hjärnans blodcirkulation
  • epilepsier
  • Parkinsons sjukdom
  • MS
  • tumörer i nervsystemet 
  • inklämning av nervroten eller inklämning i det perifera nervsystemet
  • många sjukdomar i det perifera nervsystemet och muskulaturen
  • hjärnsjukdomar som leder till demens, t.ex. Alzheimers sjukdom.


Hälften av bedömningarna slutförs under ett enda läkarbesök. Ofta kan undersökningarna genomföras polikliniskt tack vare nya röntgenundersökningsmetoder. Efter det sker den fortsatta vården vid hälsovårdscentralen eller inom företagshälsovården. Informationen om undersökningarna samt de nödvändiga förslagen angående den fortsatta vården skickas.

En del av patienterna som har epilepsi, Parkinsons sjukdom eller MS går på kontroller på neurologiska polikliniken. Detsamma gäller patienter med hjärntumör. Den kroniska neurologiska sjukdomen kräver besök på neurologiska polikliniken t.ex. om anfallsfrihet i fråga om epilepsi inte uppnåtts eller om Parkinsons sjukdom har ett utmanande förlopp eller kräver specialvård.

På neurologiska polikliniken finns specialmottagningar för patienter med minnesstörningar, patienter som ges botulinumtoxin och MS-patienter som får immunomodulation.

Expertsjukskötarna samarbetar med läkare i fråga om undersökning av patienter med minnesrubbningar samt MS-patienter som får immunmodulation. För alla patienter som besöker polikliniken ordnas rådgivning och handledning. Det finns även specialmottagning för patienter som lider av ofrivilliga rörelser. På denna specialmottagning ges behandling i injektionsform.

Det ordnas informationsdagar för patienter som fått diagnosen minnesstörning, Parkinsons sjukdom, störningar i hjärnans blodcirkulation eller MS.

På vårt sjukhus finns också en enhet för klinisk neurofysiologi. I enheten görs undersökningar som krävs vid sjukdomar i centrala eller perifera nervsystemet samt musklerna.


Kontaktuppgifter

Neurologiska polikliniken finns vid MÖCS våning 2 i m-flygeln (guidekarta).


Kansliet
Avdelningssekreterare

tfn (06) 826 4363
Telefontid vardagar kl. 9-11 och kl. 12-14.


Expertsjukskötare
tfn 06 826 4232

Telefontider
mån - tis kl. 9.00 - 11.00
tors - fre kl. 9.00 - 11.00


Avdelningsskötare
Maria Herronen
tfn 040 653 4083


Fax. 06 826 4343