Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Besök för att bedöma servicebehov

Hembesök för att bedöma servicebehov erbjuds hemmaboende personer på Soites område som fyllt 65 år. Hembesöken är avgiftsfria för klienter och baserar sig på frivillighet. Syftet med hembesök är att så länge som möjligt stödja hemmaboende äldre och erbjuda dem dessutom information om tillgänglig service. Det behövs inget läkarintyg för begäran om ett hembesök, utan det räcker med att man ringer en servicehandledare.

Hembesöket för bedömning av servicebehov baserar sig alltid på antingen något brådskande eller något icke-brådskande som man är oroad över. Det kan vara fråga om hälsotillståndet, tryggheten i att bo hemma eller nedsatt minne. Det kan också vara fråga om funktionsförmågan eller något annat som har att göra med att bo hemma.

Besöken för att bedöma servicebehovet görs med stöd av tre lagar. Dessa är socialvårdslagen, lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen).

När en servicehandledare kontaktats kommer hen överens om ett avgiftsfritt besök hos klienten. Under bedömningen av servicebehovet som sker i klientens hem betonas kartläggning av riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Sådana riskfaktorer är ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering, ett dåligt näringstillstånd, otrygghet, brist på sociala kontakter och smärta. Under hembesöket görs också i samarbete med klienten en utredning om tryggheten i att bo hemma. Man kartlägger också det eventuella behovet av bidrag (vårdbidrag, bostadsbidrag osv.) eller behov av till exempel hjälpmedel. Bedömningarna görs med hjälp av tester, genom diskussion och observationer. Genom att utnyttja den information man fått skapas en helhetsbild av klientens eventuella individuella servicebehov. Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster använder datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar rehabilitering av äldre.

Under hembesöket som görs för att bedöma servicebehovet utarbetas det tillsammans med klienten en vård- och serviceplan. Syftet med planen är att främja rehabiliteringen och bevara funktionsförmågan. En servicehandledare fungerar som ansvarsperson för sådana hemmaboende äldre som ännu inte får någon annan service.


Kontaktuppgifter

Karleby

Fabriksgatan 27 (nedre våningen i verksamhetscentret Tervakartano, blå höghuset)


Serviceförman
Heidi Lindqvist
tfn 040 806 5958 

Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478 

Servicehandledare
Eija Lahti
tfn 044 730 7649 

Servicehandledare
Sanna Sjöwall 
tfn 040 806 5449 

Servicehandledare
Sirpa Haapoja
tfn 040 488 2797

Servicehandledare
Pia Sorvisto 
tfn 040 806 5150


Kannus, Lestijärvi, Toholampi
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Servicehandledare
Sanna-Kaisa Göös
tfn 040 804 2151

Servicehandledare
Anu Jylli
tfn 040 804 2420


Kelviå, Lochteå och Ullava
Kelviåvägen 24 (68300 Kelviå)

Servicehandledare
Kristina Huima
tfn 040 806 8190


Halso, Perho, Vetil och Kaustby
Koulutie 33, 69700 Vetil

Servicehandledare
Petra Nikula-Valo
tfn 040 804 5420


Kronoby
Hörbyvägen 2, 68700 Terjärv 

Servicehandledare 
Ellinor Engblom
tfn 050 347 1331