Socialservice ➔ Familjevård ➔

Familjevård för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Med familjevård avses vård eller annan omvårdnad av en person i en familjevårdares privathem eller i den vårdbehövandes hem. Familjevård sked under en del av dygnet eller dygnet runt. Familjevård är en del av den verksamhet som bedrivs av handikappservicen och äldreomsorgen.

Soite ingår ett uppdragsavtal med en familjevårdare eller ett avtal om att ordna familjevård med en producent av privat familjevård. (Se 3 § i familjevårdslagen 263/2015).

I uppdragsavtalet kommer parterna överens om utbetalning av arvoden till familjevårdaren och om ersättning för kostnaderna för familjevård. Dessutom kommer de överens om familjevårdarens rättigheter och skyldigheter och om andra omständigheter som gäller familjehemmet och familjevården.

När det gäller familjevård i uppdragsförhållande ansvarar uppdragsgivaren, dvs. samkommunen Soite, för familjevården och för ordnande av den.

En av Soites godkänd familjevårdare och samkommunen Soite ingår ett uppdragsavtal separat för varje vårdbehövande inom familjevården. Familjevård kan ges under en del av dygnet, tillfälligt eller kontinuerligt.

Soite gör mycket tätt och mångsidigt samarbete med familjevårdaren.

En servicehandledare inom familjevård svarar gärna på frågor gällande servicen.

Soites styrelse har på sitt sammanträde 7.5.2018 godkänt instruktionen för familjevård för personer i alla åldrar.

Kontaktuppgifter

Serviceförman
Lindqvist Heidi
Tfn 040 806 5958

Servicehandledare
Wennman Anne
tfn 044 730 7927

Ledande socialarbetare
Aho-Rintamäki Lena
Tfn 044 780 9655 

Blanketter

Blanketten för Ansökan om boendeservice inom vård och omsorg för äldre finns på sidan Blanketter