Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Sandbo

Sandbo är ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre vars funktionsförmåga är nedsatt och som behöver hjälp och omvårdnad dygnet runt. Sandbo finns i Sandbacka vårdcenters fastighet i Kronoby och har 33 vårdplatser: 29 enkelrum och två dubbelrum. Egen toalett och dusch finns i alla rum. Klienterna och personalen är indelade i tre team.

Serviceförmannen ansvarar för verksamheten vid enheten. Vid enheten arbetar sjukskötare och primärskötare/närvårdare. Alla klienterna har en utsedd egenvårdare. En kanslist i Terjärv sköter faktureringen.

Grunden för vårt arbete är ett rehabiliterande arbetssätt. Vi vill stödja och öka självständigheten hos våra klienter och deras förmåga att klara av dagliga sysslor. Etiska värden i vårt arbete är klientorientering, öppenhet, jämlikhet, rättvisa och förtroende.

Avgifterna består av hyra, måltids-, grund- och klädvårdsavgift, en avgift för ett bastillbehörspaket samt en vårdavgift som baserar sig på bruttoinkomster. Klienter betalar dessutom själva för sina läkemedel och står för sina klädkostnader.

Klienter har möjlighet att ansöka om vårdbidrag och bostadsbidrag.

Handikappservicen beviljar färdtjänster också för personer inom serviceboende.

Klienter ansöker om plats i enheten via Soites SAS-skötare (från finskans Selvitä, Arvioi, Sijoita, dvs. utred, bedöm, placera).

Broschyrer finns att fås från enheten.

Församlingar ordnar andakter vid Sandbo, och olika musikgrupper kommer på besök turvis varannan torsdag.


Sandbos plan för egenkontroll.pdf


Kontaktuppgifter

Sandbo
Såkavägen 25
68500 Kronoby

Serviceförman
Josefine Ådahl-Dahlnäs
tfn 040 806 5963

Personal
tfn 040 806 5741
(Sandbo team 1)

tfn 040 806 5742
(Sandbo team 2, team 3)

Kanslist
Raili Vidjeskog
tfn 040 806 5843

Klienter
tfn 040 806 5744
(Sandbo team 1)

tfn 040 806 5745
(Sandbo team 2, team 3)