Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Seniorernas tjänster

Med hjälp av seniorernas tjänster strävar man efter att trygga en äldre persons välbefinnande antingen i hens eget hem eller inom service- eller anstaltsboende.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar man de äldres möjligheter att klara sig hemma. Utgångspunkten i alla tjänster är att stödja den äldres hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. I Soites område bor 92 % av dem som fyllt 75 år i sitt eget hem.

Att bo på ett servicehus är ett alternativ till att bo hemma i det skedet när den äldres funktionsförmåga försämras och hen är i behov av heldygnsomsorg. Anstaltsvård kommer i fråga om det är medicinskt sett motiverat.

I brådskande fall gör man en bedömning av servicebehovet samma dag eller följande dag. Den nödvändiga servicen en äldre person behöver ordnas i brådskande fall omedelbart. I icke-brådskande fall görs en bedömning av servicebehovet inom sju vardagar från att Soite kontaktats. Tjänster beviljas enligt fastställda kriterier efter att ett servicebehov har konstaterats. 

När servicebehov uppkommer kan personen själv, anhöriga, myndigheter eller grannar ta kontakt.


Hjärnhälsosam näring

Hjärnhälsosam motion

Munhälsan (på finska)


Kontaktuppgifter

Hemvård 
serviceområdeschef
Sari Kallinen
tfn 040 806 5749

Klienthandledning och öppenvårdstjänster
serviceområdeschef
Hanna Saarinen
tfn 040 8065 457
 
Serviceboende och anstaltsvård
serviceområdeschef
Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103

Öppenvårdstjänster inom specialiteter
serviceområdeschef
Piia Kurikkala
tfn 040 804 2984

Allmänmedicinska avdelningstjänster
serviceområdeschef
Ritva Jämsä
tfn 044 730 7901


Verksamhetsområdeschef
Maija Juola
tfn 044 780 9653

ledningens sekreterare
Maija Perälampi
tfn 040 806 5102

Ta en titt på seniorernas tjänster i Instagram:

@soite_hoitojahoiva