Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 28.6.2021

OBS: Lagen om klientavgifter ändras 

Ändringarna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården träder i kraft 1.7.2021. Genom ändringarna i lagen om klientavgifter blir fler tjänster avgiftsfria och avgifterna skäligare. I och med reformen sjunker klientavgifter.

Ändringarna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården träder i kraft 1.7.2021. I och med reformen förbättras tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid. Dessutom blir fler tjänster avgiftsfria och avgifterna skäligare. Lagen innehåller även preciserade bestämmelser om avgifter för serviceboende. (Lagen om klientavgifter 1201/2020)

De tjänster som blir avgiftsfria är till exempel:
  • sjukskötarmottagningarna inom primärvården
  • poliklinikbesöken inom specialsjukvården för under 18 år gamla personer
  • vissa ärenden gällande behandling av smittsamma sjukdomar så som till exempel den preventiva medicineringen mot HIV
  • den vård vid mödravårdspolikliniker som är avsedd för gravida kvinnor med missbruksproblem
  • tjänsterna vid stödcenter för offer av sexuellt våld.
De tjänster som är avgiftsfria nu är avgiftsfria också i fortsättningen. Till dessa hör t.ex. hälsorådgivningar och hälsoundersökningar, screeningar och besök på mödra- och barnrådgivning.

Klientavgifter för långvarig vård inom socialtjänsterna

Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice (inte dygnetruntservice) bestäms i fortsättningen utifrån enhetliga grunder.

I fråga om klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig sluten vård och långvarig familjevård ska enhetliga bestämningsgrunder tillämpas. Minimibeloppet för personligt bruk som klienten ska ha till sitt förfogade inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig familjevård är 164 euro per månad och i långvarig sluten vård 110 euro per månad.

Klienterna inom socialvårdens långvariga serviceboende med heldygnsomsorg, sluten eller familjevård och fortlöpande och regelbunden hemvård och boendetjänster kommer att informeras om ändringen per brev. Det kommer dessutom att publiceras mer information på Soites webbplats. Man kommer dessutom att be klienterna om nya inkomstuppgifter. Det finns mer information också om detta i brevet som skickas till klienterna.

Bokade tider som inte utnyttjats och som inte avbokats

För en bokad tid som inte utnyttjats och som inte avbokats kan fortfarande tas ut en bötesavgift av över 18 år gamla personer inom hälso- och sjukvårdens mottagningstjänster. Också för platser inom kortvariga vård- och boendetjänster inom social- och hälsovården som bokats på förhand kan tas ut en avgift på 50,80 euro av över 18 år gamla personer ifall klienten utan godtagbart skäl inte infunnit sig vid enheten i fråga.

Ändringar i fråga om avgiftstaket

Antalet tjänster som räknas in i avgiftstaket ökar. Avgiftstaket förblir 683 euro, men ett ökat antal tjänster räknas in i avgiftstaket. Avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig sjukhusvård i hemmet samt för vissa distanstjänster. När det gäller avgiftstaket träder ändringarna i kraft först 1.1.2022.

Klienternas rättskydd stärks

Lagen betonar prioriteringen av nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter i förhållande till utkomstskyddet. I lagen föreskrivs dessutom om kommunens skyldighet att informera klienter om möjligheten att nedsätta eller efterskänka avgifter.  Målet är att klienterna inte ska bli tvungna att ty sig till utkomststöd för att klara av klientavgifterna. Dessutom förtydligas bestämmelserna om ändringssökande i lagen. Alla avgifter kan överklagas.


Ytterligare uppgifter:Meddelanden