Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 30.6.2020

Statsunderstöd till Soite för nationella vårdreformprojekt 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har beviljats valstatsunderstöd för nationella projekt för förnyelse av vårdtjänster. Projektet ”Soite 2.0” har som mål att förbättra tillgången till grundläggande service för invånare i alla åldrar och förverkliga de vårdtjänster klienterna behöver på ett koordinerat och klientorienterat sätt.
 
Beslut om statsunderstöd som gäller projekt som hör till programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral samt projekt som stöder strukturella förändringar har fattats, och områdena har idag informerats om statsunderstödsandelar.

Soite har sökt statsunderstöd för projektet ”Soite 2.0” Framtidens social- och hälsovårdscentral samt  för projektet för strukturell förändring. I projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral siktade Soite på 1 626 897 € i statsunderstöd. Fullständigt understöd beviljades, dvs. 1 626 897 €. För projektet för strukturell förändring ansökte Soite om 3 679 149 € i understöd och projektet beviljades 2 680 000 €. Understöden har beviljats för perioden 2020-2022.

”Detta var en dag vi väntat på! Glada och nöjda kan vi konstatera att vi med statsunderstödet som beviljats för projektet Framtidens vårdcentral kan utveckla Soites grundläggande tjänster mångsidigt i enlighet med projektplanen”, säger utvecklingschef Iiris Jurvansuu som koordinerar projektet glatt.

”Vi fick mycket bra finansiering för projektet för strukturella förändringar jämfört med andra landskap. Projektansökningarna var noggrant utarbetade och stöder förberedelserna för  vårdlandskapets organiseringsuppgift. Vi går nu entusiastiskt in för att förverkliga utvecklingsprojekten” fortsätter Soites verksamhetsområdeschef Eija-Liisa Heikkilä.

Projektet för vårdcentralen Soite 2.0

Syftet med Soites projekt Framtidens vårdcentral ”Soite 2.0” är att förbättra tillgången till grundläggande tjänster för invånare i alla åldrar och förverkligar koordinerat och klientorienterat de vårdtjänster som klienterna behöver. Som en följd av utvecklingsåtgärderna får klienterna effektiva vårdtjänster i rätt tid. Gemensamt avtalat serviceprocesser, borttagning av överlappande tjänster och användningen av digitala tjänster producerar effektiva, högkvalitativa och ekonomiska tjänster. Kvaliteten förbättras därtill genom kompetensutveckling som stöder förändring av verksamhetskulturen. Tjänsterna blir mer klientorienterade genom delprojektet för erfarenhetskunskapen.

Projekthelheten består av projektkoordination och nitton delprojekt under tre teman:

  1. Reform av vårdmottagningarna
  2. Ändring av verksamhetskulturen
  3. Förutseende och förebyggande tjänster
Som motiveringar i beslutet konstaterar man att projektet Soite 2.0 till form och innehåll uppfyller kriterierna i statsunderstödsförordningen, och därmed beviljades Soite en beräknad andel av statsunderstödet.

Soite 2.0 – projektet för förändring av strukturer

Soite 2.0-projektet för strukturförändringar består av fyra delområden. Frivilliga regionala förberedelser och projektkoordination (1) fokuserar på projektkoordination och förvaltning samt att inom servicehelheten inleda förberedelserna för uppgiften att organisera förändringar i vårdstrukturen genom att utveckla Soite till Soite 2.0 genom ett strategiskt förändringsprogram. Den centrala utgångspunkten för utveckling av ledning och styrning (2) är att i Mellersta Österbotten verkar ett landskapsomfattande och till sin förvaltningsstruktur integrerad organisatör av vårdtjänster. I målsättningarna betonas en fördjupning av integrationen på verksamhets- och organisationskulturnivå, samt utveckling av organisatörens kunskapsbaserade ledarskap.

Syftet med delområdet för Förändringar i verksamhetssätt och –processer och förenhetligande med hjälp av digitala redskap (3) är att skapa en förvaltningsmodell och struktur för teknologier och digitala system, att stöda yrkespersoner i deras arbete genom att ta i bruk olika digitala arbetsredskap och att ta i bruk digitala vårdvägar för att flytta tyngdpunkten från tunga tjänster till förebyggande och proaktiva tjänster. Därtill är målet att förbättra Soites cyberfärdigheter och ha hand om de åtgärder Soites ålagts i enlighet med Kanta-tjänsternas tillhörande skyldigheter.

Därtill deltar Mellersta Österbotten i projektet för den fortsatta beredningen av ett kompetens- och stödcenter ”Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT) jatkovalmistelu” som administreras av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (4).

Statsunderstöd för strukturförändringar beviljas enligt följande uppdelning:
  1. Frivilliga regionala förberedelser och projektkoordination sammanlagt 580 000 €.
  2. Utveckling av ledning och styrning sammanlagt 950 000 €.
  3. Förändringar i verksamhetssätt och –processer och förenhetligande med hjälp av digitala redskap sammanlagt 1 150 000 €.
  4. Därtill deltar Mellersta Österbotten i projektet för den fortsatta beredningen av ett kompetens- och stödcenter ”Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT) jatkovalmistelu” som administreras av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, och för detta beviljades understöd sammanlagt 365 000 €.

Som motiveringar i beslutet anges bl.a. följande:
”Projektet organiseras via samkommunen som verkar i området, vilket möjliggör en förnuftig ansvarsfördelning och ansluter projektet till den dagliga verksamheten. Intressegrupperna är väl identifierade och har beaktats i beredningen. Ändamålen och åtgärderna har beskrivits väl. För de ekonomiska effekternas del är ansökan bra och trovärdig. Ekonomisk effektivitet skapas inom ramarna för den nuvarande samkommunen Soites förändringsprogram. Ansökningen identifierar väl organiseringsuppgiften och den tillhörande ledning och betydelsen av information som stöder ledningen. I projektet identifierar man väl de centrala resultaten från föregående period och man beskriver hur man utnyttjat dessa.”

Bakgrund

Statsunderstödet förverkligas i hela landet genom regionala och i flera områden samarbetsbaserade utvecklingsprojekt under åren 2020-2021. I reformen av social- och hälsovården som inleddes av statsminister Sanna Marins regering sammanförs ordnandet av social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än en kommun. Även organiserandet av räddningsväsendet överförs på landskapens ansvar. Social- och hälsovårdstjänsternas effektivitet och produktivitet förbättras, kostnadsökningarna för tjänsterna dämpas och deras transparens och öppenhet ökas.

Ytterligare information: soteuudistus.fi


Meddelanden