Arbete inom Soite ➔ Välkommen till Soite för att lära dig ➔

Välkommen till Soite för att lära dig

Studerandenas praktik i Soites enheter

Praktik genomförs planenligt enligt förhandsbokningar  i Soites enheter. I fråga om praktikplatser har studerande som ska utexamineras och studerar sin sista termin förtur. Nya bokningar av praktikplatser eller besök och studiebesök tas inte emot för närvarande. Praktikplatser som avtalats dras in tillsvidare ifall den studerande som tilldelats praktikplatsen kommer från ett landskap där coronaepidemin befinner sig i spridnings- eller upptrappningsfasen.

Nya bokningar av praktikplatser eller besök och studiebesök tas inte emot för närvarande.  Praktikperioder avtalas inte heller vid Soites enheter via internationella utbytesprogram.

Om verksamheten vid Soites enheter ändras av skäl som beror på epidemin, ansvarar utbildningsanordnaren för eventuella ändringar i den studerandes studiearrangemang. Organisationen som ansvarar för utbildningen har ansvar för att den som kommer på praktik sätter sig in i de aktuella anvisningarna från THL för att förebygga smittaDen handledare som ansvarar för praktiken ser till att den studerande är medveten om de anvisningar och begränsningar som råder i Soite.

Särskild vikt ska fästas vid att alla har personligt ansvar för att följa de anvisningar som getts. De studerande ska medvetet försöka undvika situationer som identifierats som exponeringsrisker (resor till högriskområden, massevenemang osv.) 1-2 veckor innan praktiken inleds och under praktiken.

Studerande förutsätts ha på sig mun-nässkydd ständigt förutom vid måltider.

Om en studerande misstänker att hen exponerats för coronaviruset eller om hen har ens lindriga luftvägssymtom ska hen omedelbart avbryta praktiken, söka sig till ett coronavirustest och meddela praktikplatsen och den handledande läraren om situationen.

Lärare kan genomföra handledning vid praktik enligt ovannämnda anvisningar. Det rekommenderas att handledning genomförs på distans. 

Praktik i Soite

Soite är landskapets samkommun som förenar grund- och specialtjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna. I Soite arbetar ungefär 3 800 yrkesutbildade personer från olika yrkesgrupper; de största grupperna är personalen inom vård- och socialarbetet samt läkarna. Enheterna är belägna i olika delar av landskapet Mellersta Österbotten.

I Soite förenas social- och hälsovårdstjänsterna på ett klient- och patientorienterat sätt. Socialvårdens och hälso- och sjukvårdens enheter fungerar i nära och yrkesövergripande samarbete.

Vårt mål är att skapa ett äkta innehållsmässigt klient- och patientorienterat servicesystem. Dessutom vill vi göra skiljemurarna inom social- och hälsovårdstjänsterna samt grund- och specialtjänsterna lägre. Därtill vill vi producera service i ännu smidigare servicekedjor än tidigare för invånarna i vårt landskap och i närområdena.

Mottot för samkommunen Soite är "individen i centrum". Detta motto och grundprincip sammanfattar hela grundidén bakom servicesystemet inom social- och hälsovården i Mellersta Österbotten. 

Inlärningsmiljöerna är mångsidiga och består av följande verksamhetsområden: hälso- och sjukvårdstjänster, vården och omsorgen, familjernas tjänster, omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänster samt stödtjänster.

Praktikperioderna genomförs i samarbete med universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter. Praktiken kräver att studerandena är självständiga och aktiva. De ska på förhand bekanta sig med Soites organisation och enheten där praktikperioden genomförs.

I Soite vill vi utveckla kvaliteten på den undervisning och handledning som ges under praktikperioderna. Därför  samlar vi respons om praktiken av studerandena. Responsen behandlas i studerandehandledningens samarbetsgrupp.

Ansökan om praktikplats

Före praktik

När praktiken inleds och under praktiken

När praktiken slutar