Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Krigsinvalider

Ersättningar till kommuner för deras tjänster för krigsinvalider

Statskontoret ersätter i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst kommuner och samkommuner för vissa social- och hälsovårdstjänster som ordnas för krigsinvalider.


Avsikten med bestämmelserna i militärskadelagstiftningen är att säkerställa tillgången på tjänster som krigsinvaliderna behöver oavsett kommunens eller samkommunens ekonomiska situation. Vid givandet av tjänster iakttas behovsprövning.


TILL DE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOM ERSÄTTS HÖR BLAND ANNAT

  • hemtjänster: hjälp med skötseln av hemmet och stödtjänster. Stödtjänster kan vara måltidservice, städning, badhjälp, klädvård, färd- och ledsagartjänster, tjänster för socialt umgänge och dagcenterverksamhet.
  • stöd för närståendevård
  • boendetjänster (t.ex. på servicehus) Obs. hyra, el- och vattenavgift ersätts inte, endast stödtjänster
  • kortvarig anstaltsvård i rehabiliteringssyfte (för personer vars invaliditetsgrad är minst 20 procent)
  • långvarig anstaltsvård t.ex. vid ålderdomshem (för personer vars invaliditetsgrad är minst 20 %)
  • hjälpmedel
  • dagcenterverksamhet (främjar invalidens möjligheter att klara sig hemma, kan innefatta bl.a. tvätt av kläder, stimulerande verksamhet osv.)

För att öppenvårdstjänster ska kunna beviljas krävs inte att invalidens inkomster utreds, utan det avgörande är servicebehovet. Förutsättningen för att öppenvårdstjänster ska ersättas är att invaliditetsgraden är minst 10 procent. För ersättning för anstaltsvård krävs att invaliditetsgraden är minst 20 %.

Alla de nämnda tjänsterna är kostnadsfria för krigsinvalider.


Måltidsservice

Kommunen kan ordna måltidsservice i egen regi eller exempelvis genom att
erbjuda lunchsedel/måltidskupong.

I ärenden gällande måltidskupong för krigsinvalid kan du kontakta Kaj Westmark tfn 040 806 5084.

En krigsinvalid kan också beställa måltider hem t.ex. från seniorernas verksamhetscenter och servicehus Tervakartano, tfn 040 806 5102.

Kontaktuppgifter

Byråsekreterare
Westmark Kaj 
tfn 040 806 5084