Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Intensivvård

Med intensivvård avses vård av svårt sjuka patienter. Under intensivvården observeras patienten oavbrutet, och hens livsfunktioner övervakas och upprätthålls vid behov med hjälp av specialbehandlingar och specialapparatur. På intensivvårdsavdelningen har vårdarbetarna som uppgift att garantera patienten en individuell, helhetsbetonad, trygg och människovärdig vård som utgår från hens behov. På intensivvårdsavdelningen finns tidsenlig vård- och övervakningsapparatur, och patientuppgifterna registreras dagligen med hjälp av intensivens datasystem.

Vanligtvis kommer patienterna till intensiven via jourpolikliniken, operationssalen eller från någon vårdavdelning. På avdelningen vårdas alla typer av allvarligt sjuka patienter, både vuxna och barn. På intensivvårdsavdelningen finns fyra vårdplatser (vid behov fem) samt ett isoleringsrum.

För vården av patientens ansvarar intensivvårdsavdelningens överläkare och under jourtid den jourhavande anestesiläkaren. Läkare inom olika specialiteter fungerar som konsulter i fråga om sin egen specialitet. Personalen som arbetar på intensivvårdsavdelningen är insatt i intensivvård. Det finns mer personal per patient än på vårdavdelningar, och vården fortsätter effektivt dygnet och året runt. Patientens dagliga vårdplan görs i ett yrkesövergripande vårdteam. Den egna skötaren ansvarar för att vårdplanen genomförs.

Kontaktuppgifter

Intensivvårdsavdelningen finns i k-flygeln på 2 vån. vid MÖCS (guidekarta).


Intensivens kansli:
Förfrågningar gällande patientens tillstånd
tfn 040 653 4259


Avdelningssekreterare
Satu Maunumäki
tfn 040 653 4255


Tf. bitr.avdelningsskötare
Sari Haakana
tfn  040 653 4090


Tf. avdelningsskötare
Tea Verronen
tfn 040 804 2113


Avdelningsöverläkare
Tadeusz Kaminski
tfn 040 653 4370


Ansvarsområdeschef
Överläkare
Ulrica Kujansivu
tfn 040 653 4396

Besök

Det är önskvärt att de närmaste anhöriga besöker avdelningen. Du kan komma och hälsa på din anhöriga eller ringa vilken tid på dygnet som helst. Besökstider kan begränsas beroende på hur patienten mår. De anhöriga kan diskutera sin anhörigas situation dagligen med den egna skötaren/läkaren.


I omedelbar närhet av sjukhuset finns ett patienthotell för övernattning. Mer uppgifter om patienthotellet får du från sjukhusets information och av intensivvårdens sjukskötare.


Anhöriga kan äta i sjukhusets matsal eller cafeteria.

Vi finns på Instagram: