Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Beställning av egna journal-/klienthandlingar

Var och en har rätt att ta del av uppgifter som lagrats om en själv i en myndighetshandling. Detta gäller också journalhandlingar och till exempel röntgenundersökningar. Dessutom har vårdnadshavaren till ett minderårigt barn rätt att få uppgifterna om sitt barn. Detta gäller om ett redan äldre barn inte förbjudit utlämnande av uppgifter till föräldrarna.

En person kan också be om uppgifter om en annan om hen är part i förhållande till uppgifterna. Anvisningar om begäran att få del av uppgifter i egenskap av part samt blanketten för begäran finns på sidan Blanketter.

I alla situationer kan den som tillhandahåller service vägra att lämna ut uppgifter. Vägran kan t.ex. bero på mycket viktigt intresse, ett barns intresse, ett privat intresse eller på att utlämnande av uppgifter skulle medföra olägenhet för någon.


Det lönar sig för Soites klient att i första hand läsa sina journalhandlingar i den nationella Mina kanta-tjänsten. Där finns största delen av journalhandlingarna som antecknats efter november 2014. I Mina kanta-tjänsten finns dock inte uppgifter från socialvården.

En förälder kan i Mina kanta-tjänsten läsa de uppgifter om sina under 10 år gamla barn som antecknats efter 1.8.2016.

Man kan också be om uppgifter i samband med vård eller vid ett mottagningsbesök. Patienthandlingar och kopior av röntgenbilder kan också beställas senare med blanketten Begäran om handling.

Även födelseklockslag kan beställas med blanketten Begäran om handling.

Uppgifter skickas som papperskopior och röntgenbilder på CD-skiva per post. Kopior av journalhandlingarna är avgiftsfria, men för kostnaderna för en CD-skiva tas ut en avgift. Priser samt adresserna som blanketterna ska skickas till finns på beställningsblanketterna samt på radiologins webbsidor.

Suomi.fi-meddelanden i bruk

Soite har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden i en del av sina tjänster. En klient kan ge sitt samtycke i Suomi.fi till att ta emot meddelanden elektroniskt. Meddelanden från en myndighet styrs då till klientens meddelanden i webbtjänsten Suomi.fi i stället för att bli skickade som papperspost.


Inledningsvis kopplar man till Suomi.fi-meddelanden sådana ärenden som är förknippade med servicesedlar, köpta tjänster och dokumentförvaltning. När det gäller dokumentförvaltning är det fråga om begäran om egna handlingar och begäran om insyn i egna registeruppgifter. Dessa begäran fylls i på Soites webbplats. Länkarna till de elektroniska blanketterna finns på sidan Blanketter.