Soite ➔ Officiella handlingar

Officiella handlingar

Fullmäktiges protokoll läggs fram till påseende i det allmänna datanätet i enlighet med kommunallagen efter att det justerats och undertecknats. De delar av ett protokoll från ett annat förvaltningsorgan som innehåller offentliga uppgifter läggs fram till påseende i det allmänna datanätet i enlighet med kommunallagen efter att det justerats och undertecknats.

Styrelsens sammanträden 2021:
18.10.2021 kl. 09.00

25.10.2021 kl. 09.00

08.11.2021 kl. 09.00

22.11.2021 kl. 09.00

13.12.2021 kl.  09.00

Fullmäktiges sammanträden:


30.08.2021 kl. 14.00

4.10.2021 kl. 10.00

29.11.2021 kl. 10.00


Den officiella anslagstavlans dokument:

Anvisning om rättelseyrkande över tjänsteinnehavarbeslut_fi-sve.doc

Besvärsanvisning och anvisning om hur man begär omprövning.pdf