Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puhelinasiointi

Henkilökohtaisesta tapaamisesta sovitaan puhelimitse.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

Jos asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi tai tarvitsee neuvoja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, hän voi ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat asiakaslakiin, jonka mukaan sosiaaliasiamies:

 • neuvoo sosiaalihuollon asiakasta hänen asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain Soiten hallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei tee päätöksiä, eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamieheltä voit kysyä neuvoja sosiaalipalveluja koskevan muistutuksen, kantelun tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen tehtävät

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä täytyy olla nimettynä potilasasiamies. Potilasasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista.

Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu asiastaan, ja potilasasiamies voi auttaa häntä niiden tekemisessä. Potilasasiamies ei kuitenkaan itse ota kantaa, onko potilaan hoidossa tai kohtelussa toimittu asianmukaisesti.


Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi:

 • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun
 • hoitoon pääsyä
 • ongelmia tiedonsaannissa
 • potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
 • epäilyä potilas- tai lääkevahingosta
 • rekisteritietojen tarkastusta
 • tietosuojaa

Tietoa palvelusta

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Toiminnasta vastaavat

Anne-Mari Furu

Sosiaali- ja potilasasiamies

Puhelin: +358 44 723 2309