Siirry sisältöön

Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia hallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta, hallinnon ja toiminnan edellytyksistä sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä.

Hallinto

Osoite: Mariankatu 16-20 67200 Kokkola Katso reitti tänne

Puhelin: +358 40 806 5085

Sähköposti: kirjaamo@soite.fi

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on lähialueen kuntien asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kehitysvammahuollon palveluja tuottava organisaatio.

Päätöksenteko- ja kokousmenettely määritetään hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella ja eräillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Päätöksenteko tapahtuu toimielimissä.

Organisaatiokaavio

Ylätason organisaatiokaavio

Poliittinen organisaatio

Kuntayhtymän korkein päätäntävalta on valtuustolla, joka vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. 

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kuntayhtymän toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Hallinnon järjestämiseen kuuluvat myös määräykset siitä, millaisella organisaatiolla kuntayhtymä toimii, eli minkälaisia toimielimiä kuntayhtymän tehtäviä on hoitamassa. 

Hallitus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon koordinoinnista sekä toimintaa ohjaavista periaatteista. Hallitus laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.

Toimintaorganisaatio

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:

 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
 • Hoito ja hoiva
 • Perheiden palvelut
 • Vammaispalvelut
 • Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut

Kehitysvammaisten erityishuoltopiiri toimii hallinnollisesti ja toiminnallisesti osana Soite-organisaatiota.

Toimialueittain toiminta jakautuu palvelu- ja vastuualueisiin sen mukaan kuin valtuusto vuosittain taloussuunnitelmaa ja talousarviota vahvistaessaan päättää.

Peruspalveluiden järjestämisessä korostetaan hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä sekä toimitaan kiinteässä yhteistyössä peruskuntien kanssa. Hoidossa ja palveluiden järjestämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimassaolevan lainsäädännön mukaisia säännöksiä ja määräyksiä. 

Hallituksen alainen keskushallinto hoitaa keskitetyt hallintotehtävät ja kuntayhtymän johtamisen. Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia:

 • hallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta
 • säännösten, määräysten, sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisista hallinnon ja toiminnan edellytyksistä
 • koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Keskushallintoon kuuluvat johtavina viranhaltijoina:

 • toimitusjohtaja
 • johtajaylilääkäri
 • johtajaylihoitaja
 • sosiaalijohtaja
 • talousjohtaja
 • henkilöstöjohtaja

Keskushallintoa johtaa toimitusjohtaja.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä kuntayhtymän johtamisessa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa.

Soiten johtoryhmä 1.1.2020 – 

Korkiakoski-Västi Minna, toimitusjohtaja (pj)

Dabnell Pirjo, johtajaylilääkäri

Kurikkala Piia, johtajaylihoitaja

Oikarinen-Nybacka Tarja, sosiaalijohtaja

Heikkilä Eija-Liisa, henkilöstöjohtaja

Rajaniemi Tuula, terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja

Jämsä Ritva, hoidon ja hoivan toimialuejohtaja

Witick Tanja, vammaispalveluiden toimialuejohtaja

Hämäläinen Pasi, talousjohtaja

Sivula Monica, henkilöstön edustaja

Hyytinen-Oinas Miia, henkilöstön edustaja

Visti Mervi, henkilöstön edustaja

Salminen Jussi, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Kivelä Mika, tietohallintojohtaja 

Melender-Lågland Suvi, viestintäpäällikkö (kokouksen sihteeri)

Johdonsihteerit

Tanja Rauma

Johdon sihteeri

Puhelin: +358 40 653 4478

Satu Biskop

Johdon sihteeri

Matkapuhelin: +358 40 652 4578

Piia Andersson

Johdon sihteeri

Puhelin: +358 40 806 5085

Matkapuhelin: +358 40 806 5085

Sähköposti: piia.andersson@soite.fi

Keskushallinnon yhteystiedot

Minna Korkiakoski-Västi

Toimitusjohtaja

Puhelin: +358 44 723 2330

Pirjo Dabnell

Johtajaylilääkäri

Matkapuhelin: +358 40 653 4005

Piia Kurikkala

Johtajaylihoitaja

Puhelin: +358 44 723 2350

Tarja Oikarinen-Nybacka

Sosiaalijohtaja

Matkapuhelin: +358 40 804 2980

Eija-Liisa Heikkilä

Henkilöstöjohtaja

Puhelin: +358 44 723 2399