Siirry sisältöön

Opiskelijaharjoittelut Soiten yksiköissä toteutetaan ennakkovarausten mukaisesti. Harjoittelupaikkojen osalta etusijalla ovat valmistuvat viimeisen lukukauden opiskelijat.

Soiten oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja muodostuvat seuraavista toimialueista: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, hoito ja hoiva, perheiden palvelut sekä kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut sekä tukipalvelut.

Harjoittelut toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Harjoittelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja aktiivisuutta sekä perehtymistä ennakkoon Soiten organisaatioon ja harjoitteluyksikköön.

Soitessa haluamme kehittää harjoittelujaksojen opetuksen ja ohjauksen laatua. Tätä varten keräämme opiskelijoita palautetta harjoittelujaksoilta. Palautteet käsitellään opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmässä.

Harjoitteluun hakeminen

Toisen asteen oppilaitokset varaavat harjoittelupaikat opiskelijoille opettajan kautta yksiköiden opiskelijakoordinaattorilta tai yksikön esimieheltä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä lähettää vahvistetut sijoituslistat huhtikuun loppuun mennessä syyslukukauden osalta ja lokakuun loppuun mennessä kevätlukukauden osalta. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille otetaan vaiheittain käyttöön sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Jobiili. Jobiilin kautta opiskelijat varaavat itsenäisesti harjoittelupaikkansa valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Jobiilijärjestelmän käyttämisestä löytyy erillinen ohjeistus Jobiili-sivustolta. Muut kuin Jobiilissa olevat harjoittelupaikat varataan opettajan kautta.

Valinta ja muutokset

Harjoittelujaksolle tulevalle opiskelijalle tiedotetaan valinnasta kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua. Jobiilin kautta varauksensa tehneet saavat tervetulokirjeen kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkamista. Sovittuihin harjoittelujaksoihin liittyvät muutokset tulee tehdä vähintään viikkoa ennen jakson alkamista mielellään kirjallisesti. Muutokset ja perumiset tehdään yksikön opiskelijakoordinaattorille tai esimiehelle.

Ennen harjoittelua

Harjoittelupaikkavalinnan jälkeen toisen asteen opiskelija lähettää oppimisportfolionsa tulevaan harjoittelupaikkaan opiskelijakoordinaattorille tai yksikön esimiehelle sähköpostitse. Koulutussopimuksen allekirjoittaa Soiten osalta yksikön esimies tai opiskelijakoordinaattori.

Ammattikorkeakouluopiskelija tekee oppimisportfolionsa Jobiili-varausjärjestelmään harjoittelupaikkavarauksen yhteydessä. Oppimisportfoliossa opiskelija kuvaa lyhyesti aiemman opiskeluhistoriansa, tämän hetken opintojakson ja käytännön harjoittelujakson tavoitteet sekä omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Oppimisportfoliossa tulee olla selvästi myös opiskelijan yhteystiedot, harjoittelupaikka ja -aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

Opiskelijan muistilista:

 1. Tutustu Soite organisaatioon Soiten verkkosivuilla.
 2. Tarkista harjoittelupaikkasi yhteystiedot. 
 3. Huolehdi, että portfoliosi tiedot ovat ajan tasalla.
 4. Sovi harjoitteluun tulosi ajankohta opiskelijakoordinaattorilta. 
 5. Varaudu esittämään todistuksesi harjoittelupaikassa.
 6. Suorita ennen harjoittelujakson alkua verkkokurssi: Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle 2020 -video ja nettitesti.  Esitä todistus suorittamisesta harjoittelupaikassa.
 7. Varaudu allekirjoittamaan Soiten salassapito- ja käyttäjäsitoumus.
 8. Tutustu Soiten ohjeeseen ”Ohjatun harjoittelun ohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille”.
 9. Tarkista, että sinulla on voimassa olevat tarvittavat rokotukset. 

Harjoittelun alkaessa ja sen aikana

Perehdytys

Harjoittelun alkaessa perehdytys tapahtuu vaiheittain palvelu-/vastuualueella tai yksikössä. Opiskeluun liittyvä tavoitekeskustelu käydään harjoittelujakson alussa. Perehdytys ja tavoitekeskustelu muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on varmistaa laadukas oppiminen jakson aikana. Tässä ovat mukana aina ohjaava opettaja, opiskelijakoordinaattori tai opiskelijan ohjaaja. Perehdytyksen toteutumista arvioidaan aina harjoittelujakso päättyessä.

Opiskelijakoordinaattori

Jokaisessa yksikössä on nimetty opiskelijakoordinaattori, joka toimii ohjauksen koordinoijana, opiskelijoiden lähiohjaajana sekä delegoi ohjausvastuuta toisille työntekijöille.

Hän huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja(t) ja informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, opintojaksosta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehtymiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta. 

Opiskelijaohjaaja

Opiskelijalle on nimetty oma ohjaaja (1-2), jonka työvuorojen mukaisesti harjoittelu etenee. Tällä tavalla varmistetaan ohjauksen jatkuvuus. Opiskelijalle nimetty ohjaaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson tavoitteisiin ja opiskelijoiden portfolioon sekä varaa opiskelijan ohjaukseen tarvittavan ajan.

Harjoittelun päättyessä

Harjoittelun arviointi

Opiskelijan harjoittelun arviointi tapahtuu palautekeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä ja harjoittelujakson päättyessä.

Palautekeskusteluihin osallistuvat opiskelija, ohjaava opettaja ja opiskelijaohjaaja. Arvioinnissa tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, arvioidaan opiskelijan suorituksia ja asetetaan tavoitteita seuraavalle harjoittelujaksolle. Perusteltu arviointi pohjautuu kriteereihin, joiden taustalla ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Samoin harjoittelun hylkäämisen perusteet on yhteisesti sovittuja.

Opiskelija arvioi harjoitteluaan suullisesti ja kirjallisesti. Oppimista tukevassa arvioinnissa opiskelijaa tuetaan tarkastelemaan jatkuvasti asioita suhteessa omaan tieto-, taito- ja arvoperustaansa, aikaisempiin opintoihinsa sekä koulussa ja harjoittelussa oppimiinsa asioihin. 

Opiskelijan palaute harjoittelujaksosta

Haluamme kehittää opiskelijaohjausta ja toivomme kaikkien käytännön harjoittelussa olleiden opiskelijoiden antavan palautteen jokaisen harjoittelujakson jälkeen oheisen linkin kautta. Palautteet annetaan nimettömänä ja käsitellään opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmässä ja vastuualueilla.

Opiskelijaharjoittelut Soiten yksiköissä toteutetaan ennakkovarausten mukaisesti. Harjoittelupaikkojen osalta etusijalla ovat valmistuvat viimeisen lukukauden opiskelija

Lääketieteen hajautettuun perusopetukseen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan tulee opiskelijoita pääasiassa Oulun ja Tampereen yliopiston lääketieteellisistä tiedekunnista. Satunnaisesti yksittäisiä lääketieteen opiskelijoita tulee hajautettuun perusopetukseen vuosittain myös muista yliopistoista.


Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Amanuenssiksi Soiteen?

Soitessa on mahdollista suorittaa amanuenssien lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Amanuenssit valitaan haun perusteella ja he toimivat kuntayhtymässä palkallisena työntekijänä. Amanuenssin toimiin haetaan kahdesti vuodessa sähköisen haun kautta: hakuilmoitus löytyy Avoimet työpaikat -listauksesta.

Lisätietoja saa Resurssikeskuksen sihteeri Meeri Parpalalta, meeri.parpala(at)soite.fi.

Opetusta tarjotaan toistaiseksi lähinnä seuraavien erikoisalojen opinnoissa:

 • sisätautien
 • kirurgian
 • anestesiologian
 • lastentautien
 • naistentautien
 • korva-nenä-kurkkutautien
 • keuhkosairauksien
 • psykiatrian
 • yleislääketieteen opinnoissa

Olemme luoneet nuorille lääkäreille tutor-lääkärijärjestelmän sekä toimivat konsultaatiomahdollisuudet. Huomioimme kunkin lääkärin elämäntilanteen ja mieltymykset ja voimme taata nimetyn seniorikollegan tuen.

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) eli toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietojen käsittelyn toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin, esim. tieteelliseen tutkimukseen. Lue lisää:

Toiminnasta vastaavat

Piia Kurikkala

Johtajaylihoitaja

Puhelin: +358 44 723 2350

Pirjo Dabnell

Johtajaylilääkäri

Matkapuhelin: +358 40 653 4005

Maria Isokoski

Koulutuspäällikkö

Puhelin: +358 44 723 2348