Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021 alkaen. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä laajennetaan palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja. Laki sisältää myös tarkennetut säännökset palveluasumisen maksuista. (Asiakasmaksulaki 1201/2020)

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa:

  • perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot
  • alle 18-vuotiaiden erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit
  • eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys
  • päihteitä käyttäville raskaana oleville äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus
  • seksuaalisen väkivallan uhreille suunnatun tukikeskuksen palvelut.

Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka ovat nykyisinkin maksuttomia, kuten esimerkiksi terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit.

Pitkäaikaisen hoidon asiakasmaksut sosiaalipalveluissa

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen (ei ympärivuorokautista hoitoa) asiakasmaksut määräytyvät jatkossa yhdenmukaisin perustein.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Vähimmäiskäyttövara tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa on 164 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 110 euroa kuukaudessa.

Sosiaalihuollon pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, laitos- tai perhehoidossa sekä jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen piirissä oleville asiakkaille tullaan tiedottamaan muutoksesta kirjeitse ja lisätietoa julkaistaan myös Soiten verkkosivuille. Asiakkailta tullaan pyytämään myös uusia tulotietoja ja tästäkin tarkempaa tietoa asiakkalle lähetettävässä kirjeessä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt ajanvaraukset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajanvarauksesta voidaan edelleen periä sakkomaksu yli 18-vuotiailta terveydenhuollon vastaanottopalveluissa. Myös ennalta varatuista sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- ja asumispalvelupaikoista voidaan periä 50,80 euron suuruinen maksu yli 18-vuotiailta, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta asianomaiseen yksikköön.

Muutoksia maksukattoon

Maksukaton piiriin kuuluvat palvelut laajenevat. Maksukatto säilyy 683 eurossa, mutta maksukattoon lasketaan kuitenkin aiempaa enemmän palveluja. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan vasta ensi vuoden alusta alkaen 1.1.2022.

Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu

Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto mahdollisuudesta alentaa maksua tai jättää se perimättä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Laissa myös selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta.

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntaliitto

Katso myös nämä