Flytta dig till innehållet

Centralförvaltningens har som uppgift att bereda de ärenden som styrelsen och fullmäktige behandlar och se till att besluten verkställs, sköta om förutsättningarna för förvaltningen och verksamheten i enlighet med bestämmelser, föreskrifter, regler och instruktioner från styrelsen, samt ordna och samordna utbildnings-, utvecklings- och undersökningsverksamheten.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite producerar social- och hälsovårds- och specialsjukvårdstjänster samt tjänster inom omsorgen om utvecklingsstörda för invånarna i områdets kommuner.

Om besluts- och mötesförfarande föreskrivs i förvaltningsstadgan. Förutom av förvaltningsstadgan styrs samkommunens verksamhet av ett grundavtal samt vissa instruktioner. Förvaltningsstadgan är sekundär i förhållande till instruktionerna. Beslutsfattandet sker i förvaltningsorganen.

Organisationsschema

Soites organisationsschema

Den politiska organisationen

Den högsta beslutanderätten i samkommunen innehas av fullmäktige som ansvarar för samkommunens verksamhet och ekonomi. Om fullmäktiges uppgifter föreskrivs i kommunallagen. 

För organisering av förvaltningen godkänner fullmäktige de nödvändiga instruktionerna. I dem föreskrivs det om samkommunens verksamhet, om fördelningen av behörighet och om uppgifter. Till organisering av förvaltningen hör också bestämmelser om samkommunens organisation, det vill säga vilka organ som sköter uppgifterna i samkommunen. 

Styrelsen ansvarar för tillgången till social- och hälsovårds- samt specialsjukvårdstjänster. Den ansvarar också för koordinering av tjänsteproduktionen samt för principerna som styr verksamheten. Styrelsen utarbetar förslagen till verksamhetsplan och budget.

Verksamhetsorganisationen

Soites verksamhet är indelad i följande verksamhetsområden:

 • Hälso- och sjukvårdstjänster
 • Vården och omsorgen
 • Familjernas tjänster
 • Handikapptjänster
 • Stöd för ledningen och stödtjänster i produktionen

Specialomsorgsdistriktet för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar förvaltningsmässigt och i fråga om verksamheten som en del av Soites organisation.

Verksamheten indelas i service- och ansvarsområden i enlighet med vad fullmäktige årligen fastställer i ekonomiplanen och budgeten.

I ordnande av grundservicen betonas främjande av välbefinnande samt förebyggande arbete, och man gör nära samarbete med primärkommunerna. I ordnande av vården och tjänsterna följer man bestämmelserna och föreskrifterna i den gällande lagstiftningen om social- och hälsovården.

Centralförvaltningen som är underordnad styrelsen sköter centraliserade förvaltningsuppgifter och ledning av samkommunen. Centralförvaltningens har som uppgift att:

 • bereda de ärenden som styrelsen och fullmäktige behandlar och se till att besluten verkställs
 • sköta om förutsättningarna för förvaltningen och verksamheten i enlighet med bestämmelser, föreskrifter, regler och instruktioner från styrelsen
 • ordna och samordna utbildnings-, utvecklings- och undersökningsverksamheten. 


Till centralförvaltningen hör som ledande tjänsteinnehavare:

 • verkställande direktören
 • chefsöverläkaren
 • chefsöverskötaren
 • socialdirektören
 • ekonomidirektören
 • personaldirektören

Centralförvaltningen leds av verkställande direktören.

Ledningsgruppen har som uppgift att fungera som samarbetsorgan i ledning av samkommunen samt i planering, utveckling och uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Soites ledningsgrupp 1.1.2020 –

Korkiakoski-Västi Minna, verkställande direktör (ordförande)

Dabnell Pirjo, chefsöverläkare

Kurikkala Piia, chefsöverskötare

Oikarinen-Nybacka Tarja, socialdirektör

Heikkilä Eija-Liisa, personaldirektör

Rajaniemi Tuula, verksamhetsområdeschef för hälso- och sjukvården

Jämsä Ritva, verksamhetsområdeschef för vården och omsorgen

Witick Tanja, verksamhetsområdeschef för  handikapptjänsterna

Hämäläinen Pasi, ekonomidirektör

Hyytinen-Oinas Miia, representant för personalen

Visti Mervi, representant för personalen

Salminen Jussi, delaktighets- och klientrelationschef

Kivelä Mika, dataadministrationsdirektör

Melender-Lågland Suvi, kommunikationschef (sammanträdets sekreterare)