Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Centralförvaltningens har som uppgift att bereda de ärenden som styrelsen och fullmäktige behandlar, att se till att besluten verkställs, att sköta om förutsättningarna för administrationen och verksamheten och att ordna utbildnings-, utvecklings- och forskningsverksamhet.

Administration

Adress: Mariegatan 16-20 67200 Karleby Se rutten hit

Telefon: +358 40 804 2739

E-post: kirjaamo@soite.fi

Administration öppen: mån-fre kl. 9-15.

Om besluts- och sammanträdesförfarande föreskrivs i förvaltningsstadgan. Förutom av förvaltningsstadgan styrs välfärdsområdets verksamhet också av ett grundavtal och vissa instruktioner. Förvaltningsstadgan är sekundär i förhållande till instruktionerna. Beslutsfattandet sker i förvaltningsorganen.

Organisationsschemat

Den politiska organisationen

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet innehas av välfärdsområdesfullmäktige som ansvarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Om fullmäktiges uppgifter föreskrivs i lagen om välfärdsområden. 

För organisering av administrationen godkänner fullmäktige nödvändiga instruktioner. I dem föreskrivs det om välfärdsområdets verksamhet, om fördelningen av behörighet och om uppgifter. Till organiseringen av administrationen hör också bestämmelser om välfärdsområdets organisation, dvs. vad det finns för organ för att sköta uppgifterna i välfärdsområdet. 

Välfärdsområdesstyrelsen ansvarar bl.a. för välfärdsområdets administration och ekonomi, bevakar välfärdsområdets intresse och ansvarar för samordnande av välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdesstyrelsen utarbetar förslagen till verksamhetsplan och budget.

Verksamhetsorganisationen

Soites verksamhet är indelad i följande verksamhetsområden:

 • Hälso- och sjukvårdstjänster
 • Vård och omsorg
 • Familjernas tjänster
 • Räddningsväsendet, beredskap och säkerhet
 • Koncerntjänster

Specialomsorgsdistriktet för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar förvaltningsmässigt och i fråga om verksamheten som en del av Soites organisation.

Verksamhetsområdena är indelade i service- och ansvarsområden i enlighet med vad fullmäktige årligen beslutar i samband med att den fastställer ekonomiplanen och budgeten.

När grundservice ordnas betonas främjande av välbefinnande samt förebyggande arbete, och man gör nära samarbete med primärkommunerna. Vid ordnande av vård och tjänster följer man bestämmelserna och föreskrifterna i den gällande lagstiftningen om social- och hälsovården.

Centralförvaltningen som är underordnad styrelsen sköter centraliserade administrativa uppgifter och leder välfärdsområdet. Centralförvaltningens har som uppgift att:

 • bereda de ärenden som välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige behandlar och se till att besluten verkställs
 • sköta om förutsättningarna för administrationen och verksamheten i enlighet med bestämmelser, föreskrifter, regler och de instruktioner styrelsen ger
 • ordna och samordna utbildnings-, utvecklings- och forskningsverksamheten. 


Till centralförvaltningen hör som ledande tjänsteinnehavare:

 • välfärdsområdesdirektören
 • chefsöverläkaren
 • chefsöverskötaren
 • socialdirektören
 • ekonomidirektören
 • personaldirektören
 • räddningsdirektören

Centralförvaltningen leds av välfärdsområdesdirektören.

Ledningsgruppen har som uppgift att fungera som samarbetsorgan i fråga om ledning av välfärdsområdet samt i planering, utveckling och uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Soites ledningsgrupp 1.1.2023 –

Virta Katja, chefsöverläkare, tf välfärdsområdesdirektör (ordförande)

Kurikkala Piia, chefsöverskötare

Hottinen Marko, räddningsdirektör

Oikarinen-Nybacka Tarja, socialdirektör

Jaana Sandström, personaldirektör

Rajaniemi Tuula, verksamhetsområdeschef för hälso- och sjukvården

Jämsä Ritva, verksamhetsområdeschef för vård och omsorg

Lönnbäck Minna, verksamhetsområdeschef för familjetjänster

Saarela Helinä, ekonomidirektör

Kivelä Mika, dataadministrationsdirektör

Melender-Lågland Suvi, kommunikationschef

Salminen Jussi, delaktighets- och kundrelationschef

Kellokoski-Kari Eija, utvecklingsdirektör

Tornberg Kalle, chef för informationstjänsten

Korkiala Toni, representant för personalen

Seppelin-Kivelä Satu, representant för personalen

Ledningens sekreterare

Piia Andersson

Ledningens sekreterare, socialdirektörens ärenden och registraturen

Telefon: +358 40 806 5085

E-post: piia.andersson@soite.fi

Tanja Rauma

Ledningens sekreterare, välfärdsområdesdirektörens ärenden

Telefon: +358 40 653 4478

E-post: tanja.rauma@soite.fi

Johanna Elisabeth Alatalo

Avdelningssekreterare

Centralförvaltningens kontaktuppgifter

Katja Virta

Chefsöverläkare, tf välfärdsområdesdirektör

Telefon: +358 40 804 3888

Mobiltelefon: +358 40 804 3888

E-post: katja.virta@soite.fi

Piia Kurikkala

Chefsöverskötare

Telefon: +358 44 723 2350

E-post: piia.kurikkala@soite.fi

Tarja Oikarinen-Nybacka

Socialdirektör

Mobiltelefon: +358 40 804 2980

E-post: t.oikarinen-nybacka@soite.fi

Helinä Saarela

Ekonomidirektör

Mobiltelefon: +358 40 804 2500

E-post: helina.saarela@soite.fi

Jaana Sandström

Personaldirektör

Mobiltelefon: +358 40 804 4222

E-post: jaana.sandstrom@soite.fi

Ta en titt också på dessa