Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten jäsenkuntien alueella kehitetään elintapavalmennusta ja monitoimijaista yhteistyötä terveellisten elintapojen edistämiseksi. Kohderyhmänä kehittämistyössä ovat etenkin terveellisten elintapojen edistämisestä hyötyvät henkilöt, joilla on terveysriskitekijöitä. Elintapavalmennuksen monitoimijaisessa yhteistyössä eri toimijat sekä asiakkaat työskentelevät yhdessä terveellisten elintapojen edistämiseksi. Yhteistyöllä voidaan vähentää päällekkäistä työtä sekä yhtenäistää ja parantaa asiakkaan saamaa palvelua. Taustalla on alueen toimijoiden yhteinen näkemys terveellisten elintapojen tärkeydestä alueen väestön hyvinvointiin ja terveyteen.  

Valmentamalla varmistetaan alueellinen osaaminen

Peräti 47 Soiten ja liikunta- ja vapaa-aikatoimen ammattilaista on aloittanut elintapavalmennuksen osaajaksi koulutuksen. Koulutukseen sisältyy vaikuttavan elintapavalmennuksen lisäksi liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen ja uniterveyden osiot. Kehittämistyön tavoitteena on varmistaa myös jatkossa etenkin Soiten asiakastyötä tekevien ammattilaisten elintapavalmennuksen osaaminen.  

Elintapavalmennus painottaa voimavaralähtöisyyttä. Valmennus hyödyntää erilaisia voimavarojen puheeksi ottamiseen ja tunnistamiseen käytettäviä näyttöön perustuvia menetelmiä.  Voimavaralähtöiset menetelmät korostavat asiakkaan omien voimavarojen vahvistamista sekä yksilön omia kokemuksia pikemmin kuin rajoituksia.

Kohti perheiden elintapavalmennusta

Elintapavalmennuksen kehittämistyössä on saatu hyviä kokemuksia digitaalisten työvälineiden sekä palveluiden hyödyntämisestä ja niitä tullaan myös jatkokehittämään. Yhtenä jatkokehittämisen tavoitteena on kehittää perheille suunnattua ryhmämuotoista elintapavalmennusta. Toiminnan pohjaksi tarvitaan aluksi tietoa siitä minkälaisia tuen ja avun tarpeita perheillä on terveellisten elintapojen osalta.       

Kehittämistyö on osa Soite 2.0 sote-keskus hankekokonaisuutta. Sote-keskus kehittämisen yksi painopiste on toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Elintapavalmennus on yksi toimenpide, joka toteuttaa tätä tavoitetta. Elintapavalmennuksen osahankkeessa on elintapaosaajakoulutuksen lisäksi selvitetty asiakkaan elintapavalmennuksen palvelupolkua monialaisessa verkostossa, koottu elintapavalmennusta tarjoavia toimijoita elintapavalmennuksen palvelutarjottimelle ja pilotoitu etäyhteyksillä ryhmämuotoista elintapavalmennusta.  

Katso myös nämä