Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inom Soites medlemskommuners område utvecklas livsstilscoaching och samarbete mellan flera aktörer för att främja hälsosamma levnadsvanor. Målgruppen för utvecklingsarbetet är särskilt de som skulle ha nytta av främjandet av en hälsosam livsstil och som har hälsoriskfaktorer. I arbetet med livsstilscoaching samarbetar flera olika aktörer och klienter tillsammans för att främja hälsosamma levnadsvanor. Genom samarbete kan man minska andelen överlappande arbete och förenhetliga och förbättra den service som klienten får. Bakgrunden är den gemensamma uppfattningen hos aktörerna i regionen om vikten av en hälsosam livsstil för regionens befolknings välbefinnande och hälsa.

Coachning säkerställer regional kompetens

Hela 47 yrkesverksamma inom Soites motions- och fritidsverksamhet har börjat utbilda sig till sakkunniga inom livsstilscoachning. Utöver effektiv livsstilscoachning omfattar utbildningen avsnitt om motionsrådgivning, kosthandledning och sömnhygien. Syftet med utvecklingsarbetet kommer även fortsättningsvis att vara att säkerställa livsstilscoachingkompetensen hos yrkesverksamma framförallt inom Soites klientarbete.Livsstilscoachning betonar ett resursorienterat tillvägagångssätt. Coachningen använder en mängd olika evidensbaserade metoder som används för att föra resurser på tal och identifiera dem. Resursbaserade metoder betonar ett stärkande av klientens egna resurser och individens erfarenheter snarare än individens begränsningar.

Mot livsstilscoachning för familjer

I livsstilscoachningens utvecklingsarbete har man goda erfarenheter av att utnyttja digitala verktyg och tjänster och de kommer också att utvecklas vidare. Ett av målen med vidareutvecklingen är att utveckla livsstilscoachning i gruppformat för familjer. Som grund för verksamheten behövs inledningsvis information om vilken typ av stöd och hjälpbehov familjer har för en hälsosam livsstil.Utvecklingsarbetet är en del av projekthelheten Soite 2.0 – framtidens social- och hälsocentral. En av prioriteringarna i utvecklingen av social- och hälsovårdscentralen är att flytta verksamhetens tyngdpunkt från tunga tjänster till förebyggande och proaktivt arbete. Coachning i levnadsvanor är en åtgärd med vilken man genomför detta mål. Förutom utbildning av sakkunniga inom levnadsvanor har delprojektet livsstilscoachning utforskat livsstilscoachningens serviceväg för klienter i ett yrkesövergripande nätverk, samlat aktörer som tillhandahåller livsstilscoachning för en serviceleverantör av livsstilscoachningtjänster och piloterat livsstilscoaching i grupp via fjärrlänk.

Ta en titt också på dessa