Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Henkilöstökysely toteutettiin Soitessa ajalla 29.3.- 9.5.2022. Kyselyn avulla kerättiin tietoa työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista: työn sujuminen, työtehtävät ja oma voimavarat sekä esihenkilön ja työnantajan toiminta. Kysely ajoittui ajankohtaan, joka haastoi henkilöstöä ja henkilöstön työolosuhteita monella tavalla; pitkään jatkunut koronapandemia, henkilöstön sairauslomat etenkin koronasta johtuen, hyvinvointialueen valmistelutyön päällekkäisyys, erilaiset kehittämishankkeet sekä Euroopan muuttunut turvallisuustilanne heijastuivat monen työntekijän työhön.

Saadut tulokset olivat monien kysymyksien osalta parempia tai samalla tasolla kuin Kevan meille valitsemien erikoissairaanhoidon verrokkiorganisaatioiden tulokset.

Muutamia huomioita kyselystä

 • Soitea työnantajana suosittelee 75,8 % vastaajista (ed.tulos 78,9 %, verrokeilla 68,4 %)
 • 67,9 % vastanneista kokee, että työ tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen kehittymiseen (ed.tulos 70,4 %, verrokki 65,9 %)
 • 81,1 % voi käyttää tietojaan ja taitojaan työssään monipuolisesti (ed.tulos 84 %, verrokki 78,9 %)
 • 33,6 % vastasivat, että heillä on tarpeeksi aikaa saada työ tehdyksi (aiemmin 48,3 %, verrokeilla 50,1 %)
 • 81,8 % tuntevat vähintään kerran viikossa itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään (aiemmin 85,4 %, verrokki 83,1 %)
 • 82,7 % innostunut työstään vähintään kerran viikossa (ed.tulos 84 %, verrokki 78,9 %)
 • 82,4% tuntee tyydytystä, kun on syventynyt työhönsä (ed.tulos 84 %, verrokki 78,9 %)
 • 75,5 % henkilöstöstä valitsi positiivisen tai neutraalin vastauksen kysymykseen ”Voinko vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin” (verrokkiorganisaatioissa 67,7 %)
 • Lähiesimiestyö oli verrokkiorganisaatioita paremmalla tasolla; 76,8 % oli sitä mieltä, että hänen ja esimiehen välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri (neutraalin vastauksen valitsi 12,5%) (ed.tulos 77,3 %, verrokki 70,9 %); palautteen antamisessa on kehitettävää sillä 42,2 % on sitä mieltä, että saa työssä onnistumisestaan palautetta, 21,6 % valitsivat neutraalin vaihtoehdon, 36,2 % eivät saa riittävästi palautetta onnistumisestaan.
 • 63,2 % valitsi neutraalin tai positiivisen vastausvaihtoehdon kysymykseen ”oletko tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan” (Aiemmin 67,1 %, verrokeilla 46,5 %)
 • 57 % arvioi, että yhteistyö yksiköiden välillä toimii hyvin (verrokki 58,3 %)
 • 51,7 % vastasi, että kehityskeskustelu on käyty viimeisen 12 kk aikana

Edellinen henkilöstökysely toteutettiin vuoden 2021 keväällä, ja kysely toteutetaan vuosittain tällä konseptilla. Kyselyn tulokset raportoidaan henkilöstölle, esimiehille, työsuojelutoimikunnalle, yhteistoimintaryhmälle sekä ylimmälle virkamies- ja luottamusmiesjohdolle. Vastuualuejohtajat ohjeistetaan käymään vastuualueensa tulokset läpi alaisensa henkilöstön kanssa. Tulosten pohjalta määritellään vastuualeittain kehittämistavoitteita ja sovitaan toimenpiteistä, joita toteuttamalla edetään kohti tavoitteita. Kehittämiskohteiden raportointia ja toteutumista tullaan seuraamaan.

Katso myös nämä