Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I april kartlade Soites personals trivsel i arbetet genom en elektronisk enkät. Enkäten genomfördes med ett onlineverktyg tillhandahållet av Keva. Undersökningen gav en heltäckande bild av det aktuella läget i fråga om Soites personals välbefinnande i arbetet. 1 844 personer svarade på enkäten, det vill säga svarsprocenten var 50 procent (tidigare resultat 60,3 %). Resultaten av enkäten rapporteras till personal, ledning, centrala arbetarskydds- och samarbetsparter och kommer att användas i utvecklingen av Soite och dess arbetsmiljö.

Personalundersökningen genomfördes i Soite 29.3–9.5.2022. Enkäten användes för att samla in information om centrala ämnen i fråga om välbefinnande i arbetet: hur väl arbetsprocessen fungerar, arbetsuppgifterna och de egna resurserna samt arbetsledarens och arbetsgivarens verksamhet. Enkäten sammanföll med en tidpunkt som utmanade personalen och personalens arbetsförhållanden på många sätt; den långvariga coronapandemin, sjukskrivningar bland personalen orsakade av i synnerhet coronavirusinfektioner, överlappande arbete för förberedandet av välfärdsområdet, olika utvecklingsprojekt och det förändrade säkerhetsläget i Europa återspeglades i många arbetstagares arbete.

För många frågor var resultaten bättre eller på samma nivå som resultaten från de jämförande specialsjukvårdsorganisationer som Keva valt ut för oss.

Några observationer om enkäten

 • 75,8% av de tillfrågade rekommenderar Soite som arbetsgivare (tidigare resultat 78,9%, hos jämförande 68,4%)
 • 67,9 % av de tillfrågade anser att arbetet erbjuder en möjlighet till yrkesmässig utveckling (tidigare resultat 70,4 %, hos jämförande 65,9 %).
 • 81,1% kan använda sina kunskaper och färdigheter på en mängd olika sätt (tidigare resultat 84 %, hos jämförande 78,9%)
 • 33,6 % svarade att de har tillräckligt med tid att göra sitt arbete (tidigare 48,3 %, hos jämförande 50,1 %).
 • 81,8 % känner sig starka och energiska i sitt arbete minst en gång i veckan (tidigare 85,4 %, hos jämförande 83,1 %)
 • 82,7 % kände sig engagerade i sitt arbete minst en gång i veckan (tidigare resultat 84 %, hos jämförande 78,9 %)
 • 82,4% känner sig nöjda när de får försjunka i sitt arbete (tidigare resultat 84 %, hos jämförande 78,9%)
 • 75,5 % av personalen valde ett positivt eller neutralt svar på frågan ”Kan jag påverka mitt arbete” (67,7 % i jämförelseorganisationer)
 • I fråga om de närmaste chefernas arbete var resultatet på en bättre nivå än i jämförelseorganisationerna; 76,8 % av arbetstagarna ansåg att det rådde en förtrolig stämning mellan dem och deras handledare (12,5 % valde ett neutralt svar) (tidigare resultat 77,3 %, hos jämförande 70,9 %); endast 42,2% tycker att de får någon respons angående hur de lyckas i arbetet, medan 21,6% valde det neutrala alternativet och 36,2% anser att de inte får tillräckligt med respons på hur de lyckas i arbetet, vilket innebär att det finns utrymme för förbättringar när det gäller att ge respons.
 • 63,2 % valde ett neutralt eller positivt svar på frågan ”är du nöjd med hur hela organisationen leds” (tidigare 67,1 %, hos jämförande 46,5 %)
 • 57 % uppskattar att samarbetet mellan enheter fungerar bra (hos jämförande 58,3 %)
 • 51,7 % svarade att ett utvecklingssamtal ägt rum de senaste 12 månaderna

Den tidigare personalenkäten genomfördes våren 2021 och enkäten genomförs årligen med detta koncept. Resultaten av enkäten rapporteras till personal, arbetsledare, arbetarskyddsnämnden, samarbetsgruppen samt tjänstemännens och förtroendemännens högsta ledning. Ansvarsområdeschefer uppmanas att gå igenom resultaten för sitt ansvarsområde med sin underordnade personal. Utifrån resultaten definieras utvecklingsmål för varje ansvarsområde och man kommer överens om åtgärder för att uppnå målen. Rapporteringen och genomförandet av utvecklingsmålen kommer att följas upp.

Ta en titt också på dessa