Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on mukana Yhdessä vahvaksi -tutkimuksessa, jossa kehitetään digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaa raskaudenaikaisen masennuksen hoitoa ja tutkitaan sen vaikuttavuutta odottajan ja lapsen terveydentilaan.

Tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti neuvolajärjestelmään soveltuva matalan kynnyksen tukimuoto raskaudenaikaisen masennuksen hoitoon. Tutkimuksessa selvitetään myös raskausajan masennuksen yleisyyttä. Tällä hetkellä merkittävä osa odottajista ei hae tai saa apua masennusoireisiin. Syynä voi olla se, ettei masennusoireita tunnisteta. Lisäksi muun muassa syyllisyyden tunne tai häpeä saattavat olla esteenä avun hakemiselle.

Tutkimuksen kuluessa sadoille odottajille eri puolilla Suomea tarjotaan apua raskausajan masennusoireisiin. Puolet raskaana olevista saa odotusaikana kognitiivis-behavioraaliseen hoitomalliin perustuvan ohjelman ja puolet digitaalisen tietopaketin masennuksesta.

Odottavat äidit saavat kutsun tutkimukseen osallistumisesta ensimmäisellä äitiysneuvolakäynnillä ja palauttavat tutkimuslomakkeen täytettynä terveydenhoitajalle seuraavan neuvolakäynnin yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka usein ja minkälaisia oireita odottajat kokevat. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että odottavat äidit osallistuisivat tutkimukseen riippumatta siitä, onko heillä masennusoireita.

Raskaudenaikainen masennusoireilu jää usein huomaamatta

Äitiysneuvolan asiakkaista noin 10-15 prosentilla ilmenee vähintään lievää masennusoireilua raskauden aikana. Perinteisesti äitien masennusta hoidetaan kuitenkin vasta synnytyksen jälkeen. Masennus vaikuttaa muun muassa äidin jaksamiseen sekä äidin ja vauvan kiintymyssuhteen kehittymiseen, joten varhainen puuttuminen on perusteltua.

Äidin pitkittynyt masennus on yhteydessä esimerkiksi lapsen myöhempään sosiaalisten, kognitiivisten ja tunnetaitojen kehitykseen. Lisäksi se heikentää vanhempien elämänlaatua ja lisää itsetuhoisuuden sekä päihteidenkäytön riskiä.

Tutkimus toteutetaan osana eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan lippulaiva INVESTiä. Tutkimus on osa Voimaperheet-tutkimuskokonaisuutta, jossa kehitetään digitaalisia ohjelmia lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Tutkimus toteutetaan suomalaisten kuntien ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Soite on yksi tutkimuksessa mukana olevista kuntayhtymistä.

Katso myös nämä