Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sekä Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat luoneet suosituksen yhtenäisistä käytännöistä lukivaikeuksien ja niiden seurannaisvaikutusten ennaltaehkäisemiseksi. Samalla eri toimijoiden rooleja on selkiytetty. Uusi toimintamalli lukivaikeuksien tunnistamisessa on tavoitteena ottaa käyttöön varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin. Yhteistyö kodin, koulun ja terveydenhuollon kesken varmistaa tukitoimien oikea-aikaisuuden ja tehokkuuden. Projekti on herättänyt kiinnostusta valtakunnallisesti terveydenhuollon ja sivistystoimen asiantuntijoissa. 

Erityisopettajat ovat keskeisessä asemassa lukivaikeuksien varhaisessa toteamisessa. Kun oppilaalla havaitaan lukivaikeuksia, tulee tukitoimet käynnistää koulussa nopeasti. Tukitoimet toteutetaan niin oppituntien aikana kuin erityisopettajan antamana kohdennettuna tukena. Tuki räätälöidään yksilöllisesti ja se voi olla esimerkiksi lukusujuvuuden tai oikeinkirjoituksen harjoittelua rauhallisessa ympäristössä. Suurimmalle osalle koulussa järjestetyt tukitoimet riittävät lukivaikeuden kanssa pärjäämiseen.

Mikäli lukemisen vaikeudet eivät helpotu koulussa annetun tuen avulla, konsultoidaan koulupsykologia tarvittavien lisäselvitysten tekemiseksi vaikeuksien taustoista ja muista tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Tarvittaessa koululaiselle järjestetään perusterveydenhuollon apua, kuten puheterapiaa. Lisäapua voidaan järjestää myös erikoissairaanhoidossa, jossa kuntoutukseen voi kuulua puheterapian lisäksi muun muassa neuropsykologista kuntoutusta ja apuvälineiden, kuten äänikirjojen tai mobiililaitteella toimivien tekstin tunnistus- ja lukuohjelmien hyödyntämistä.

Myös koti on tärkeässä asemassa tukemassa ja innostamassa lasta ja nuorta lukemisen ja lukemisen harjoittelun pariin. Lapselle lukeminen kartuttaa lapsen sanavarastoa ja rikastuttaa kieltä. Lapsen omien vahvuuksien huomaaminen ja tukeminen kompensoi omalta osaltaan lukivaikeutta ja tukee itsetuntoa pärjäävänä oppilaana vaikeuksista huolimatta.

Oppimisvaikeuksista yleisin 

Lukivaikeus on oppimisvaikeuksista yleisin. Sitä on arvioitu esiintyvän 5-10 %:lla ikäluokasta. Tunnistamattoman ja ilman tukea jääneen lukivaikeuden vuoksi peruskoulun jälkeisen koulutuksen vaihtoehdot kapenevat. Ammatillisessa koulutuksessa olevista nuorista jopa 15-30 %:lla on todettu lukivaikeus.

Toteamatta jäänyt lukivaikeus tai puutteellinen lukutaito voivat aiheuttaa merkittävää haittaa myöhemmällä opiskelu- ja työuralla. Lukivaikeuksien on todettu aiheuttavan myös psyykkistä kuormitusta, jopa syrjäytymisriskin. Kun lukivaikeudet tunnistetaan jo peruskouluiässä, saadaan vähennettyä lukivaikeuksista kärsivien aikuisten määrää.

Katso myös nämä