Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite och Karlebys småbarnspedagogiska och utbildningstjänster har utarbetat en rekommendation om enhetliga förfaranden för att förebygga lässvårigheter och deras följdverkningar. Samtidigt har olika aktörers roller tydligjorts. Målet är att införa den nya verksamhetsmodellen för att identifiera lässvårigheter från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning. Samarbete mellan hem, skola och hälso- och sjukvård säkerställer att stödinsatserna ges i rätt tid och är effektiva. Projektet har väckt intresse på nationell nivå bland sakkunniga inom hälsovård och bildning.

Speciallärare spelar en viktig roll i att tidigt upptäcka lässvårigheter. När en elev konstateras ha lässvårigheter ska stödåtgärder snabbt sättas in i skolan. Stödåtgärder genomförs både under lektionerna och som riktat stöd som ges av en speciallärare. Stödet skräddarsys individuellt och det kan till exempel gälla läsflyt eller rättstavningsövningar i en lugn miljö. För majoriteten räcker de stödinsatser som anordnas i skolan för att klara av lässvårigheter.

Om lässvårigheterna inte lindras med hjälp av det stöd som ges i skolan, konsulteras en skolpsykolog för att göra nödvändiga kompletterande utredningar om bakgrunden till svårigheterna och andra faktorer som påverkar situationen. Vid behov ordnas grundläggande hälsovårdshjälp, såsom talterapi, för skolbarnet. Ytterligare hjälp kan också ordnas inom specialsjukvården där rehabiliteringen utöver talterapi kan omfatta neuropsykologisk rehabilitering och användning av hjälpmedel såsom ljudböcker eller textigenkänning och läsprogram som fungerar på en mobil enhet.

Hemmet spelar också en viktig roll i att stödja och inspirera barn och unga att läsa och träna på att läsa. Att läsa för ett barn ökar barnets ordförråd och berikar språket. Att uppmärksamma och stötta barnets styrkor kompenserar för lässvårigheten och stödjer självkänslan som framgångsrik elev trots svårigheterna.

Vanligaste inlärningssvårigheten

Lässvårigheter är den vanligaste typen av inlärningssvårigheter. De beräknas förekomma hos 5-10 % av åldersgruppen. Lässvårigheter som inte diagnostiseras och som eleven inte får stöd för gör att valmöjligheterna för eftergymnasial utbildning blir snävare. Upp till 15-30 % av ungdomarna i yrkesskolorna har fått diagnosen lässvårigheter.

Odiagnostiserade lässvårigheter eller otillräckliga läsförmåga kan orsaka betydande problem senare i studie- och arbetslivet. Lässvårigheter har också visat sig orsaka psykisk belastning, till och med risk att bli marginaliserad. När lässvårigheter identifieras redan i grundskoleåldern kan antalet vuxna som lider av lässvårigheter minska.

Ta en titt också på dessa