Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Valtakunnallisessa hyvinvointialueuudistuksessa toiminnalle on asetettu lainsäädännölliset tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen strategiatyön kautta. Strategia kokoaa yhteen alueellisen tahtotilan. Soiten palvelustrategia kytkeytyy hyvinvointialueen strategiaan, joka hyväksyttiin aluevaltuustossa 13.6.2022.

Hyvinvointialue Soiten palvelustrategiassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon alueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Samalla se ohjaa taloussuunnittelua. Valmisteluprosessin aikana on korostunut toimivien hoitoketjujen, monikanavaisen palvelutuotannon sekä yhteistyön merkitys.

Soiten palvelustrategian tavoitteet:

  • Selkeät palvelukokonaisuudet
  • Monipuolinen palvelutuottajaverkko
  • Joustavuus, oikea-aikaisuus sekä joustavat asiointikanavat
  • Hoitopolut ja -prosessit koko alueella yhteistyössä läpi organisaation
  • Digitaalisen asioinnin lisääminen
  • Ennaltaehkäisevät toimet ja jalkautuvat palvelut
  • Rohkeus, muutoshalukkuus, sitoutuminen ja yhteistyö

Tavoitteena on, että Soiten sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat integroidun palvelukokonaisuuden, joka vastaa asukkaiden tarpeita, huomioi yhdyspinnat ja alueen erityispiirteet, osaa hyödyntää monitoimijuutta, osallistaa asukkaita sekä pitää sote- kustannuskehityksen hallittuna. Erityisenä tavoitteena on asukkaiden osallistaminen omaan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Soiten palvelustrategiassa sosiaali- ja terveyspalvelut jaetaan Soite-keskuksiin, Soite-asemiin sekä Soite-pisteisiin, joissa on eritasoinen palveluvalikoima. Perhekeskus toimii verkostomaisesti digitaalisena palveluna sekä tarpeen mukaan eri palvelupisteissä.

  • Soite-keskuksissa on laajin palvelutarjonta. Päivystys ja vastaanotot on keskitetty Soite-keskuksiin. Soitekeskukset sijaitsevat Kokkolassa (pääterveysasema), Kannuksessa sekä Tunkkari-Pajalassa.
  • Soite-asemilla on vaihteleva ja muuntuva sosiaaliterveyden- ja sairaanhoidon tarjonta. Asemilla järjestetään asiantuntijavastaanottoja, eri alan lääkäreiden vastaanottoja sekä neuvola- ja sosiaalipalveluita. Soite-asemat sijaitsevat Kälviällä, Toholammilla ja Perhossa.
  • Soite-pisteet ovat matalankynnyksen lähipalvelupisteitä, joissa on joustava palvelutarjonta. Soite-pisteet sijaitsevat Kokkolan Koivuhaassa, Lestijärvellä, Ullavassa, Lohtajalla ja Halsualla.

Palveluiden verkosto rakentuu digitaalisten ja jalkautuvien palveluiden sekä palvelupisteverkon ympärille. Palvelupisteverkoston tavoitekattavuus on se, että 95 % alueen asukkaista asuu 30 min sisällä palveluista.

Alueen asukkaiden ja henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin on oleellinen väline sitoutumisessa hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja toimintaan. Soitessa valmisteluun on osallistettu henkilöstöä Kestävä Soite -ohjelman avulla. Ohjelmassa tehtiin linjauksia asioista, joihin myös palvelustrategia vastaa. Alueen väestöä on puolestaan osallistettu prosessiin mm. neuvostojen, raatien, nuorisovaltuuston sekä järjestöjen kautta.

”Palvelustrategiatyössä on korostunut tiivis yhteistyö niin Soiten sisällä kuin kuntien, järjestöjen ja yrityksien kanssa sekä vuoropuhelu alueen väestön kanssa. Tämä on tärkeää, jotta palvelustrategiaan kirjatut tavoitteet voidaan saavuttaa” toteaa muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.

Palvelustrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain aluehallituksessa ja -valtuustossa erikseen määritellyillä mittareilla. Mittarit kytkeytyvät Soiten strategisiin tavoitteisiin.

Katso myös nämä