Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I den riksomfattande välfärdsområdesreformen har det i lagen satts upp mål för verksamheten vilka statsrådet fastställer vart fjärde år. Varje välfärdsområde konkretiserar målen och målbilden för sitt område genom regionalt strategiarbete. Strategin sammanfattar den regionala visionen. Soites servicestrategi hänger samman med välfärdsområdesstrategin som godkändes 13.6.2022 av välfärdsområdesfullmäktige.

I strategin sätter välfärdsområdet Soite upp långsiktiga mål för hur social- och hälsovårdstjänsterna genomförs med beaktande av behoven hos invånarna i området, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten. Samtidigt styr strategin den ekonomiska planeringen. Under beredningsprocessen har betydelsen av välfungerande vårdkedjor, en flerkanalig serviceproduktion och samarbete framhävts.

Målen i Soites servicestrategi:

  • Tydliga servicehelheter
  • Ett mångsidigt serviceproducentnätverk
  • Flexibilitet, rättidighet och flexibla kanaler för att uträtta ärenden
  • Vårdvägarna och vårdprocesserna i hela området i samarbete genom organisationen
  • Utökning av användningen av digitala tjänster
  • Förebyggande åtgärder och tjänster nära klienterna
  • Mod, förändringsvilja, engagemang och samarbete

Målet är att Soites social- och hälsovårdstjänster bildar en integrerad servicehelhet som svarar mot invånarnas behov, beaktar kontaktytorna och områdets särdrag, kan utnyttja samarbete med olika aktörer, göra invånarna delaktiga och hålla kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovården under kontroll. Ett särskilt mål är att göra invånarna delaktiga i sin egen vård och i förebyggande av sjukdomar.

I Soites servicestrategi indelas social- och hälsovårdstjänsterna i Soite-centraler, Soite-stationer och Soite-punkter vars serviceutbud är på olika nivåer. Familjecentret fungerar som ett nätverk som digital tjänst och vid behov vid olika serviceställen.

  • Soite-centralerna har det mest omfattande serviceutbudet. Jouren och mottagningarna har koncentrerats till Soite-centralerna. Soite-centralerna finns i Karleby (huvudhälsostationen), i Kannus och i Dunkars-Pajala.
  • Soite-stationerna har ett varierande och växlande utbud av social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. På stationer ordnas expertmottagningar, mottagningar av läkare inom olika specialiteter samt rådgivningstjänster och socialservice. Soite-stationerna ligger i Kelviå, Toholampi och Perho.
  • Soite-punkterna är närservicepunkter med låg tröskel och ett flexibelt serviceutbud. Soite-punkterna finns i Björkhagen i Karleby samt i Lestijärvi, Ullava, Lochteå och Halso.

Nätet av service byggs upp runt digitala tjänster, tjänster som ordnas nära klienterna och servicepunktsnätverket. Målet är att 95 % av invånarna i området bor inom 30 minuter från tjänster.

Att göra invånarna och personalen i området delaktiga i strategiprocessen är ett väsentligt verktyg i att göra människor engagerade i välfärdsområdet, dess mål och verksamhet. I Soite har personalen gjorts delaktig i beredningen med hjälp av programmet Ett hållbart Soite. I programmet drogs det upp riktlinjer om det som också servicestrategin svarar på. Invånarna i området å sin sida gjordes delaktiga i processen bland annat genom råd, ungdomsfullmäktige och organisationer.

”I arbetet med servicestrategin har ett nära samarbete både internt i Soite och med kommuner, organisationer och företag samt en dialog med invånarna i området framhävts. Detta är viktigt för att de mål som antecknats i servicestrategin ska kunna uppnås”, konstaterar förändringsdirektören Eija Kellokoski-Kari.

Genomförandet av servicestrategin följs med och bedöms årligen av välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige med hjälp av mätare som fastställts separat. Mätarna hänger samman med Soites strategiska mål.

Ta en titt också på dessa