Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soitessa kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia sähköisellä kyselyllä huhti-toukokuussa. Kysely toteutettiin Kevan tarjoamalla verkkotyökalulla. Kyselyn avulla saatiin kattava kuva Soiten henkilöstön työhyvinvoinnin nykytilasta. Kyselyn avulla kerättiin tietoa työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista, kuten työn sujumisesta, työtehtävistä ja omista voimavaroista sekä esihenkilön ja työnantajan toiminnasta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 2 456 henkilöä eli vastausprosentti oli 65,1 prosenttia (edellinen tulos 48,8 %). Edellinen henkilöstökysely toteutettiin vuoden 2022 keväällä, ja kysely toteutetaan vuosittain samalla konseptilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki saadut tulokset olivat parempia tai samalla tasolla kuin edellisen vuoden tulokset. Tänä vuonna vertailua muihin hyvinvointialueisiin ei vielä saatu, koska verrokkiorganisaatioissa kyselyä ei ole vielä toteutettu.

”Kyselyn tuloksia voidaan pitää hyvinä ja osittain jopa erinomaisina! Toki on asioita, jotka vaativat kehittämistä. Henkilöstö ja sen hyvinvointi on Soiten strateginen kulmakivi. Meillä on valmistumassa henkilöstöohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa Soitesta vielä entistäkin parempi työpaikka” kertoo Soiten vs. henkilöstöjohtaja Pirkko Härkänen. 

Muutamia huomioita kyselystä

 • Soitea työantajana suosittelee 81,3 % vastaajista (ed.tulos 75,8 %).
 • 77 % vastaajista kokee, että työyhteisössä huolehditaan perehdyttämisestä (ed. tulos 73,5 %).
 • 79,8 % vastaajista kokee olevansa selvillä työyksikön tavoitteista (ed.tulos 79,7 %).
 • 69,2 % vastaajista kokee, että työyksikössä toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti (ed.tulos 66,3 %).
 • 71,7 % vastaajista kokee työssään mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen (ed.tulos 67,9 %).
 • 84 % vastaajista voi käyttää työssään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti (ed.tulos 81,1 %).
 • 48,8 % vastaajista kokee, että aikaa saada työ tehdyksi on tarpeeksi (ed.tulos 42,6 %).
 • 58,6 % vastaajista kokee voivansa vaikuttaa työtään koskeviin asioihin (ed.tulos 53,9 %).
 • 73,7 % vastaajista tuntee itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssä useammin kuin kerran viikossa (ed.tulos 69,6 %).
 • 79,5 % vastaajista kokee, että hänen ja esihenkilön välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri (ed.tulos 76,8 %).
 • 43,4 % vastaajista saa esihenkilöltään palautetta siitä, miten työssä on onnistunut (ed.tulos 42,2%).
 • 29,8 % (ed.tulos 29,6 %) vastaajista on tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan, kun 35 % (ed.tulos 36,8 %) vastaajista on tyytymätön. 35,2 % vastaajista valitsi neutraalin vaihtoehdon.
 • 59 % vastaajista on tietoinen organisaation toimintatavasta, jonka mukaan toimitaan kun työntekijän työkyky on uhattuna (ed.tulos 57,7 %).
 • 44,4 % vastaajista vastasi, että työyhteisössä hyödynnetään asiakkailta saatua palautetta työn kehittämisessä (ed.tulos 42 % ).
 • 54,7 % vastasi, että kehityskeskustelu on käyty viimeisen 12 kk aikana (ed.tulos 51,7 %).
 • 79 % kokee työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen olevan mahdollista erilaisilla työaikajärjestelyillä (ed.tulos 73,5 %).

Kyselyn tulokset raportoidaan henkilöstölle, johdolle sekä keskeisille työsuojelu- ja yhteistoimintatahoille. Tulokset käydään yksiköissä läpi henkilöstön kesken niin kutsuissa Hyvin voimme -hetkissä. Saadut tulokset hyödynnetään Soiten ja sen työyhteisöjen kehittämisessä.

Katso myös nämä