Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mitä palvelujen yhteensovittaminen on?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakaslähtöistä yhteensovittamista eli palvelujen integraatiota on kehitetty Suomessa 2000-luvulla. Palvelujen yhteensovittamisella tarkoitetaan sitä, että asiakkaan palveluista muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus, joka tukee hänen tilannettaan. Tavoitteena on, että palvelut vastaavat asiakkaan tarpeisiin aiempaa paremmin, niiden vaikuttavuus kasvaa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävää päällekkäistä työtä karsitaan. Samalla myös palvelun laatu, saatavuus ja asiakastyytyväisyys paranevat. Palvelujen yhteensovittamista edistää se, että sote-ammattilaiset ovat sopineet yhteiset tavoitteet ja toimintatavat sekä tuntevat toistensa työtä.  Samalla palveluja koordinoidaan ja eri toimijat ymmärtävät palvelujen yhteensovittamisen tarpeen ja palveluprosesseista pystytään neuvottelemaan ja päättämään yhdessä. Samoissa tiloissa työskentely ei ole riittävä toimenpide vaan on opittava toteuttamaan asiakasprosesseja yhdessä.

Miten palvelujen yhteensovittaminen toteutuu Soitessa?

Soite aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta. Tuolloin palvelujen yhteensovittamisen kehittämiselle asetettiin suuret odotukset, mutta haasteitakin oli. Ensin oli opittava toimimaan uudessa organisaatiossa, johon oli koottu perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Työtä tehtiin rinnakkain ja todellinen palvelujen yhteensovittamisen kehittäminen käynnistyi hieman myöhemmin. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kansallisesti tarkasteltuna edelläkävijä palvelujen yhteensovittamisen kehittämisessä ja työ jatkuu edelleen. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella tehdään jo nyt työtä, jota muilla hyvinvointialueilla vasta suunnitellaan.

Monipalveluprosessi ja monialainen asiakassuunnitelma

Soitessa pilotoidaan parhaillaan monipalveluprosessia, jonka avulla edistetään monia palveluja tarvitsevan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Kun sote-ammattilainen tunnistaa asiakkaan monipalveluasiakkaaksi, hän esittää asiakkaalle palvelujen yhteensovittamista. Jos asiakas antaa suostumuksen, monipalveluprosessi käynnistyy. Tämän jälkeen koolle kutsutaan monipalvelutiimi, joka koostuu niistä sote-alan työntekijöistä, joita tarvitaan asiakkaan tilanteen selvittämiseen. Asiakas voi ottaa mukaan neuvotteluun läheisensä, muun tukihenkilön tai työntekijän tuekseen. Ensimmäisessä neuvottelussa sovitaan asiakkaan tilannetta koordinoiva työntekijä ja muut asiakkaan palveluista vastaavat työntekijät.

Jos asiakkaan asiointi ei ole tilapäistä, hänelle laaditaan suunnitelma palvelujen yhteensovittamiseksi (esimerkiksi hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma).

Suunnitelmaan kirjataan mm.

  • asiakkaan ja työntekijöiden näkemykset asiakkaan tilanteesta
  • palvelun, hoidon tai tuen tarve
  • asiakkaan vahvuudet ja voimavarat
  • asiakkaan ja työntekijän tapaamisten määrä ja tiheys
  • palvelun, hoidon tai tuen tavoitteet
  • arvio asiakkuuden kestosta
  • tiedot mahdollisista yhteistyötahoista
  • suunnitelman toteutumisen seurantaa ja arviointia koskevat tiedot.

Monialaisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan kirjataan samat sisällöt kuin palvelukohtaisesti laadittavaan suunnitelmaan, mutta laatimiseen osallistuvat asiakkaan tilanteeseen liittyvät keskeiset tahot. Asiakkaan palveluista ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhteistyössä.

Monipalveluprosessin kokeilu on käynnissä Soitessa vuoden 2023 loppuun. Prosessia kehitetään kokemuksen ja palautteen perusteella. Vuoden 2023 jälkeen tavoitteena on laajentaa monipalveluprosessin ja monialaisen asiakassuunnitelman toteutus monitoimijaiseen yhteistyöhön Soiten ulkopuolelle (esim. järjestöt, TE-palvelut, kuntien sivistystoimi jne.). Monipalveluprosessin tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan asiakkaan tilannetta ja toimintakykyä kuvaavan mittarin avulla, suullisesti saatujen asiakkaiden ja työntekijöiden palautteiden avulla sekä työntekijöille toteuttavan kyselyn avulla.

Miten asiakas hyötyy palvelujen yhteensovittamisesta?

Asiakas hyötyy palvelujen yhteensovittamisesta, että sote-ammattilaiset saavat kokonaisvaltaisen tiedon hänen tilanteestaan. Jos asiakas asioi kerrallaan vain yhdessä palvelussa, asiakkaan koko tilanne ei avaudu samalla tavalla. Kun hänelle laaditaan monialainen asiakassuunnitelma, hänelle järjestettävät palvelut sovitaan yhteistyössä niin, että ne muodostavat joustavan ja hänen tilannettaan edistävän kokonaisuuden.

Odotamme innolla asiakkaiden ja työntekijöiden palautetta monialaisista suunnitelmista sekä tietoa monipalveluprosessin seurannasta, arvioinnista ja vaikuttavuudesta.

Tuija Tuorila
Soiten kehittämiskoordinaattori

Katso myös nämä