Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kyselyyn saatiin yhteensä 176 vastausta, joiden perusteella muodostui neljä mielipideryhmää. Ryhmien kokemukset pelastustoimen palveluista ja omatoimisesta varautumisesta poikkesivat toisistaan paljonkin. Kyselyn tulokset esiteltiin Soiten aluehallituksen kokouksessa 21.8.2023.

Vastausten perusteella kuntalaiset kaipaisivat pelastustoimelta enemmän turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi esille nousi tarve pelastustoimen sähköisten palveluiden kehittämiseen siten, että ne vastaisivat asiakkaiden tarpeita. Vastaajien mielestä pelastuslaitoksen tulisi myös harjoittaa enemmän turvallisuusviestintää, olla esillä erilaisissa tapahtumissa sekä kertoa toiminnastaan kuntalaisille aiempaa enemmän. Kysely osoitti, että pelastustoimen tiedottamista ja viestintää on vahvistettava ja terävöitettävä. Viestinnässä tulisi lisäksi huomioida eri väestöryhmät, kuten esimerkiksi sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat henkilöt.

Kyselyvastausten perusteella voidaan sanoa, että kuntalaisten omatoimisessa varautumisessa on kehitettävää. Erityisesti muualla kuin omakotitalossa asuvien kuntalaisten omatoimista varautumista olisi syytä tukea valistuksen ja viestinnän keinoin. Pelastustoimi aikookin jatkossa panostaa enemmän kuntalaisten valistustoimintaan turvallisuusviestinnän sekä erilaisten koulutusten muodossa. Lisäinformaatiota tarvitaan esimerkiksi omatoimisen varautumisen, siviilivalmiuden ja omatoimisen väestönsuojelun toteuttamiseksi sekä turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi (esim. 72 tuntia -varautumissuositus).

Kyselyvastausten perusteella haja-asutusalueella asuvat ovat huolissaan pelastustoimen palveluiden saatavuudesta. Pelastustoimen koetaan kuitenkin olevan lähipalvelu, jollaisena se pyritään pitämään myös tulevaisuudessa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Huomioitavaa on lisäksi se, että kaksikielisellä hyvinvointialueella on tarpeen tuottaa ja kehittää palveluita molemmilla kotimaisilla kielillä.

Pelastustoimi sai kyselystä paljon arvokasta tietoa hyödynnettäväksi palvelutasopäätöksen laadinnassa, asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden tunnistamisessa päätöksenteon tukena sekä toimintojen suunnittelussa. Tuleva palvelutasopäätös laaditaan vuosille 2024-2025 ja se viedään aluevaltuustolle hyväksyttäväksi marraskuussa 2023.

Katso myös nämä