Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Enkäten besvarades av sammanlagt 176 personer. Utifrån svaren bildades det fyra åsiktsgrupper. Gruppernas erfarenheter av räddningsväsendets tjänster och av egen beredskap avvek mycket från varandra. Resultaten från enkäten presenterades på sammanträdet som Soites välfärdsområdesstyrelse hade 21.8.2023.

Enligt svaren skulle kommuninvånarna vilja ha mer handledning, rådgivning och skolning av räddningsväsendet i fråga om säkerhet och beredskap. Dessutom framkom det ett behov av utveckling av räddningsväsendets digitala tjänster så att de svarar mot kundernas behov. Enligt dem som besvarade enkäten borde räddningsväsendet också utöva mer säkerhetskommunikation, vara med på olika evenemang och berätta mer än tidigare om sin verksamhet för kommuninvånarna. Enkäten visade att räddningsväsendets informerande och kommunikation bör stärkas och vässas. I kommunikationen borde man dessutom beakta olika befolkningsgrupper beaktas som till exempel personer som är socialt i en svagare ställning.

Utifrån svaren från enkäten kan man säga att kommuninvånarnas egen beredskap bör utvecklas. Det finns skäl att särskilt stödja den egna beredskapen hos kommuninvånare som inte bor i egnahemshus genom upplysning och kommunikation.  Räddningsväsendet har som mål att i fortsättningen satsa mer på upplysning för kommuninvånare i form av säkerhetskommunikation och olika skolningar. Mer information behövs till exempel för att egen beredskap, civil beredskap och eget befolkningsskydd ska kunna genomföras och säkerhetskompetensen stärkas (till exempel rekommendationen om 72 timmars beredskap).

Utifrån svaren från enkäten oroar sig de som bor i glesbygder för tillgången till räddningsväsendets tjänster. Det upplevs ändå att räddningsväsendet är en närtjänst, och målet är att det ska vara det också i framtiden i enlighet med kundernas önskemål. Det bör också beaktas att ett tvåspråkigt välfärdsområde bör producera och utveckla tjänster på de båda inhemska språken.

Räddningsväsendet fick mycket värdefull information från enkäten som det utnyttjar när det utarbetar sitt beslut om servicenivå, vid identifiering av kundernas behov och önskemål som stöd för beslutsfattning och vid planering av funktioner. Det kommande beslutet om servicenivå utarbetas för åren 2024-2025 och läggs fram för välfärdsområdesfullmäktige för godkännande i november 2023.

Ta en titt också på dessa