Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määritellään pelastustoimen palveluiden ja tehtävien järjestäminen, kehittäminen, ohjaaminen ja valvonta. Palvelutasopäätös on ohjaava ja keskeinen työkalu hyvinvointialueen pelastustoimen kehittämiseen ja palveluiden saatavuuden arviointiin, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Se on palvelulupaus hyvinvointialueen pelastustoimen palveluiden saatavuudelle, ja siinä asetetut tavoitteet perustuvat sisäministeriön asetuksen (1225/2022, 2§) mukaisesti ajantasaiseen riskianalyysiin, jossa on otettu huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitetty alueella esiintyvät uhkat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit. Pelastustoimen palvelut on mitoitettu riskianalyysissä tunnistettujen riskien ja uhkien mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelutasopäätös on laadittu sisäministeriön pelastustoimen palvelutasopäätöksestä antaman asetuksen (1225/2022) mukaisesti ja sisältö on laadittu sisäministeriön ja aluehallintoviranomaisen ohjauksessa. Palvelutarpeen tunnistamisessa on huomioitu osallistava päätöksenteko henkilöstön ja sidosryhmien kommentointien pohjalta. Lisäksi palvelutarpeen tunnistamisessa on hyödynnetty alueen asukkaille kesällä 2023 toteutetun Pol.is-kyselyn pohjalta tunnistettuja asiakastarpeita sekä vaikuttamistoimielimen näkökantoja.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2024-2025 palvelutasopäätöksen 13.11.2023 kokouksessa yksimielisesti, mutta päätökseen lisättiin seuraavansisältöinen ponsi:

”Huolehditaan varallaolosta virka-ajalla ja virka-ajan ulkopuolella. Pelastusjohtaja käy asemakohtaisesti läpi sen, mitä on mahdollista toteuttaa milläkin asemapaikalla.”

Palvelutasopäätöksen julkinen versio tulee luettavaksi www.pelastustoimi.fi-sivustolle lähipäivien aikana.

Palvelutasopäätöstä täydentää onnettomuuksien ehkäisyn valvontasuunnitelma sekä turvallisuusviestinnän suunnitelma, jotka julkaistaan joulukuussa.

Pelastustoimen järjestämislain mukaisesti hyvinvointialue seuraa palvelutasopäätöksen toteutumista omavalvonnan avulla ja arvioi toteutumisen perusteella, onko palvelutasopäätöstä tarpeen muuttaa palvelutasopäätöskauden aikana.

Palvelutasopäätöskauden aikana pelastustoimi tulee tunnistamaan ja määrittämään suorituskyvyn ja suunnitteluperusteet (SM julkaisu 5:2022 mukaan). Suorituskyvyn suunnittelussa huomioidaan ja tunnistetaan ennakoinnin avulla hyvinvointialueella tapahtuvat toimintaympäristön muutokset ja niiden vaatimukset palvelutuotannon toteuttamiseen.

Taustaa

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 7 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hyvinvointialue vastaa järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021 4 §) ja päättää, millä tavoin pelastuslaitos vastaa pelastustoimelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta (379/2011 27§). Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös on keskeinen asiakirja ja lakisääteinen päätös (613/2021 6 §), jossa määritellään pelastustoimen palveluiden ja tehtävien järjestäminen, kehittäminen, ohjaaminen ja valvonta.

Palvelutasopäätös laaditaan valtuustokausittain, mutta siihen voidaan tehdä muutoksia, mikäli toimintaympäristön tilanne tai siinä tapahtuvat muutokset sitä edellyttävät. Palvelutasopäätös valmistellaan aluehallituksessa ja viedään aluevaltuuston päätettäväksi.

Katso myös nämä